Lyk­ke­hor­monet

BT - - SPAR DIG RIG - Det gør hor­monet for dig:

Oxyto­cin er et hor­mon, der dan­nes i hy­po­t­ha­lamus og lag­res i hypo­fy­sens bag­lap. Hor­monet fin­des i min­dre ud­stræk­ning hos mænd end hos kvin­der.

• Blod­tryk­ket da­ler

• Pul­sen da­ler

• Smer­te­tær­s­k­len øges • Blo­dets ind­hold af stresshor­monet kor­ti­sol hal­ve­res • Op­ta­gel­sen af næ­rings­stof­fer fra ko­sten for­bed­res

• For­dø­jel­sen frem­mes

• Im­mun­for­sva­ret styr­kes • Ko­leste­rol­tal­let bli­ver sun­de­re • Angst og be­kym­ring dæm­pes • Ag­gres­si­vi­tet og vre­de dæm­pes • Du be­ro­li­ges og bli­ver af­slap­pet • Du fø­ler me­re vel­væ­re og stør­re glæ­de • Du fø­ler dig el­sket og øn­sket • Du mær­ker dyb øm­hed og hen­gi­ven­hed for an­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.