D

BT - - BOG- FIX - Af Eva Po­hl

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk er er nær­mest in­gen græn­ser for, hvad bil­le­der kan. De kan tryl­le­bin­de os, så vi la­der os op­slu­ge af den sær­li­ge stem­ning, og vi kan få lyst til at for­dy­be os i et bil­le­des de­tal­jer. Især po­rtræt­ter kan ha­ve en så dra­gen­de eff ekt, at man kan bli­ve ved med at be­skæft ige sig med dem, og po­rtræt­fo­tos af Ka­ren Blixen – sær­lig fra hen­des sid­ste år – vi­ser an­sigtsland­ska­ber, man al­drig vil glem­me.

Nog­le af dem var ik­ke li­ge dét, hun drøm­te om. Men for eft er­ti­den er de vig­ti­ge. Æste­tik og li­vets eg­ne spor fl yder sam­men i fo­to­gra­fi er­ne af den ka­ris­ma­ti­ske for­fat­ter, og sam­men­stil­lin­gen af hi­sto­ri­ske bil­le­der og nye op­ta­gel­ser fra Rung­sted­lund dan­ner et over­fl ødig­heds­horn af at­mos­fæ­re i Su­ne De Souza Sch­midt- Mad­sens monu­men­tale bog ’ Ka­ren Blixen – ba­ro­nes­se, stor­vildtjæ­ger, storytel­ler’.

Vi mø­der bå­de det dra­ma­ti­ske og det ånd­ful­de i ba­ro­nes­sens frem­træ­den, og i per­leræk­ken af po­rtræt­ter ses dob­belt­portræt­tet af Blixen og Ma­rilyn Mon­roe.

Her er der mildt sagt for­skel­li­ge for­mer for ud­strå­ling, og al­li­ge­vel er der et syn­ligt sam­spil mel­lem de to kvin­der.

I Su­ne De Souza Sch­midt- Mad­sens bog får vi og­så ind­blik i ba­ro­nes­sens rej­ser og åre­ne i Afri­ka, og det in­ter­na­tio­na­le per­spek­tiv er jo net­op vig­tigt for for­stå­el­sen af Blixens per­son­lig­hed og for­fat­ter­skab. Hun skrev ’ Syv fan­ta­sti­ske for­tæl­lin­ger’ på en­gelsk, og hen­des fo­rel­skel­se i det ’ char­m­ing men­ne­ske’, en­gel­ske De­nys Finch Hat­ton i Afri­ka og sor­gen over hans død ved et fl ystyrt var et af de hår­de­ste slag i hen­des liv. Su­ne de Sch­midtMad­sens blik på for­hol­det mel­lem længs­ler og lit­terær ska­ben er i det he­le ta­get fi nt.

Den om­fangs­ri­ge bog er en ud­vi­det ud­ga­ve af ’ En lil­le bog om Blixen’. Nu er den ble­vet til coff ee- tab­le sag, bå­ret af en strøm af væ­sent­li­ge bil­le­der. Fo­to­gra­fen Tor­ben Eskero­ds fi nt­fø­len­de ind­kreds­ning af ste­dets ånd på Rung­sted­lund er stærkt med­vir­ken­de til ud­gi­vel­sens ly­ri­ske præg, for han ka­ster nye vink­ler på in­te­ri­ø­ret, og det er vel­gø­ren­de, at han bå­de fan­ger na­tur og kul­tur, og at han bå­de in­de og ude fi nder spo­re­ne eft er Blixens skøn­heds­sans.

Det er ik­ke no­gen nem op­ga­ve, Su­ne de Souza Sch­midt- Mad­sen har stil­let sig selv, og frem­stil­lin­gen bli­ver da og­så no­get sprin­gen­de, selv om han har haft lej­lig­hed til at se på tek­sten end­nu en gang, og selv om fejl og unøj­ag­tig­he­der er ret­tet, li­ge­som der er kom­met få nye til­fø­jel­ser i bo­gen.

Bo­gen får liv af hel­he­den af de sand­heds­sø­gen­de po­rtræt­ter, de stem­nings­ful­de mil­jø­bil­le­der, Blixens eg­ne teg­nin­ger, ma­le­ri­er og ma­nuskript­si­der og de lit­teræ­re og ek­si­sten­ti­el­le te­ma­er. Der er grund til at drik­ke en kop te på dét – el­ler må­ske li­ge­frem ta­ge et glas. Beg­ge de­le vil­le væ­re i Blixens ånd.

Ka­ren Blixen. de Souza Sch­midt- Mad­sen. 400. 500 kr. Lind­hardt og Ring­hof.

Su­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.