Jeg er fan af Chri­stop­her Wal­ken og Ma­rie Key

Ras­mus Bo­toft fra DR2s vok­sen- ju­le­ka­len­der ’ Mens vi pres­ser ci­tro­nen’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du a

ho­eg@ bt. dk Foto Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » Da jeg fik lov at se he­le fem­te af­snit af ’ Mens vi pres­ser ci­tro­nen’, før det var klip­pet helt fær­digt. Man er jo altid spændt og nervøs før en pre­mi­e­re og før man har set det, man har la­vet, re­di­ge­ret sam­men. Men da jeg så af­snit fem, blev jeg så glad stolt og let­tet, at jeg spon­tant be­gynd­te at klap­pe. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Da Sø­ren Es­per­sen fra DF agi­te­re­de for, at det var o. k. at bom­be ci­vi­le men­ne­sker, og det var ty­de­ligt, at han men­te det, det var skræm­men­de, og det er sta­dig skræm­men­de, sy­nes jeg. Der er en ten­dens i vort kæ­re land til, at vi luk­ker os om os selv og kig­ger in­dad i ste­det for at se ud om­kring os, og det sy­nes jeg er be­kym­ren­de. « » Det var en digtsam­ling af Katrine Ma­rie Gul­da­ger, der hed­der ’ Et sted i ver­den’. Og så er jeg i gang med Na­ja Ma­rie Aidts, ’ Sten saks og pa­pir’. Men det har jeg væ­ret læn­ge. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg har en del bø­ger lig­gen­de, som jeg ger­ne vil gå i gang med, men jeg er kom­met ud af bog­læ­se- ryt­me. Det skal der ret­tes op på i ju­le­fe­ri­en. Min svi­ge­r­in­de Ti­ne har lånt mig ’ Stil­lid­sen’ af Don­na Tart. Den si­ger hun, at jeg skal læ­se, så det skal jeg, men den er me­get tyk. « » P1 har jeg hørt en del på det se­ne­ste og­så for at få lidt vi­den om det elen­digt ti­me­de og svært for­stå­e­li­ge valg, vi li­ge har væ­ret igen­nem. Og Så er jeg im­po­ne­ret over den kor­te ra­dio­a­vis på Ra­dio24­syv med Kir­sten Bir­git Schi­øtz Kretz Hørs­holm, det er sa­ti­re, der er mor­som og væk­ker til ef­tertan­ke og alt­så me­ga im­po­ne­ren­de, at de pro­du­ce­rer en ti­mes ak­tu­el sa­ti­re fem da­ge om ugen. Stor respekt til Kis­ser og hol­det bag hen­de. « » The Do­ors kan altid få mig i godt hu­mør. Li­ge si­den jeg var 13- 14 år gam­mel har jeg væ­ret dybt fa­sci­ne­ret af grup­pens for­san­ger Jim Mo­ris­son. Men så læ­ste jeg bi­o­gra­fi­en ’ No One Gets Out of He­re Ali­ve’. Og jeg fandt ud af, at han fak­tisk var lidt af et fjog. Men mu­sik­ken hol­der sta­dig. « » Det var fod­bold­fil­men ’ Som­me­ren 92’. Og jeg var fak­tisk im­po­ne­ret over det dej­li­ge tilbageblik. Det var spæn­den­de, selv­om al­le jo godt kan hu­ske, hvor­dan det en­der. Jeg var spe­ci­elt im­po­ne­ret over Ul­rich Thom­sens po­rtræt af land­stræ­ner Ri­car­do. « » Det er ’ The De­er Hun­ter’. Jeg er fan af Chri­stop­her Wal­ken på grund af hans ut­ro­li­ge præ­sta­tion i den film. « » Det var Ma­rie Key i DRs smuk­ke kon­cert­sal. Ma­rie er en stor en­tertai­ner, og det fol­de­de hun ud i den­ne kon­cert. Jeg el­sker, når Ma­rie snak­ker mel­lem num­re­ne, det kan hun al­drig gø­re for me­get, hvis det står til mig. Ma­rie er jo en del af Ryt­te­ri­ets Hu­sor­ke­ster, og jeg er me­get glad for at ken­de hen­de og ar­bej­de sam­men med hen­de. « » Jeg så Pe­ter Som­mer med hans gam­le band på Gæst­gi­ve­ren i Al­lin­ge for seks- syv år si­den. Og det var en helt su­veræn kon­cert. Det var ef­ter hans al­bum ’ Til rot­ter­ne, til hund­e­ne til kra­ger­ne’ og det svin­ge­de sim­pelt­hen su­verænt og de tryk­ke­de den af, som gjaldt det li­vet. Det var en stor af­ten. « » Jeg ser en del af Bar­ce­lo­nas kam­pe fra La Liga. Og jeg har set en del ’ Even­tyr­tid’ med Finn og Ja­ke det er me­get mor­somt og fan­ta­si­fuldt, og jeg er me­get be­gej­stret for de dan­ske stem­mer. Jeg ved fak­tisk ik­ke, hvem der har lagt stem­mer til ka­rak­te­rer­ne, men det er su­verænt. De­ad­li­ne ser jeg og­så en del. «

» Jeg ser al­drig TV2 fri og svensk tv. «

We­e­kend - 19.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.