SHOPAMOK PÅ

BT - - NYHEDER -

TRA­ENGSEL OG ALARM vi ser sam­ti­dig, at kø­be­ne bre­der sig me­re ud. Folk fo­re­tra­ek­ker at kø­be ju­le­ga­ver i de fy­si­ske bu­tik­ker, men e-hand­len vok­ser. Der­u­d­over har bu­tik­ker­ne i dag la­en­ge­re åb­nings­tid og åbent fle­re da­ge om året, og det gør det ef­ter­hån­den sva­ert at kå­re lør­dag før jul til den største han­dels­dag,« si­ger Lo­ne Ras­mus­sen.

En dug­frisk un­der­sø­gel­se fra Dansk Er­hverv vi­ser, at tre ud af fi­re for­bru­ge­re for­ven­ter at kø­be ju­le­ga­ver­ne i en fy­sisk bu­tik frem for på in­ter­net­tet. Li­ge­som det er 25 pct. af dan­sker­ne, der bli­ver til­truk­ket af ju­le­hyg­gen i bu­tik­ker­ne og ser det som en hyg­ge­lig tra­di­tion at gå på ju­les­hop­ping. Det er alt­så ik­ke ble­vet helt umo­der­ne at ha­ve en god gam­mel­dags bu­tik. ’Bla­ck fri­day’ blan­der sig Men som sagt er der fi­re da­ge til jul end­nu, så der mu­lig­hed for en yder­li­ge­re frem­gang, si­ger Hen­rik Hylt­oft, der er mar­keds­di­rek­tør for de­tail­han­del, dan­kort og gra­en­se­han­del i Dansk Er­hverv:

»Vi har set en lil­le frem­gang på cir­ka to pct. på køb med dan­kort i de før­ste 14 da­ge af de­cem­ber, men tin­ge­ne kan nå at aen­dre sig end­nu. Tra­di­tio­nen tro er man­ge ma­end sent ude og ven­ter med at kø­be ga­ver til den 23. de­cem­ber. Og så ple­jer der at bli­ve brugt lidt me­re end plan­lagt, når det er i sid­ste øje­blik,« si­ger han og til­fø­jer, at ’Bla­ck fri­day’ sidst i novem­ber var en flot dag for de­tail­hand­len, hvor folk me­get vel og­så kan ha­ve købt ju­le­ga­ver.

Der ses og­så en de­ci­de­ret om­sa­et­nings­va­ekst på in­ter­net­køb på 1215 pct., som iføl­ge Hen­rik Hylt­oft sva­rer til, at når vi bru­ger 100 kr. i de fy­si­ske bu­tik­ker, bru­ger vi 10 kr. på net­tet.

Og nu er ju­len jo hjer­ter­nes, men i den grad og­så bør­ne­nes fest, der­for er det ik­ke så un­der­ligt, at le­ge­tøjs­bu­tik­ker­ne har gyld­ne da­ge i de­cem­ber, skar­pt for­fulgt af bog­hand­le­re og bu­tik­ker med køk­ke­nud­styr, po­r­cela­en, be­stik mv. Vi­be­ke San­dau, 52 år, ad­junkt: »Jeg har va­e­ret ude at kø­be ju­le­ga­ver i dag, for­di det er nu, jeg har tid. Jeg ar­bej­der til og med onsdag, så det er be­gra­en­set, hvor­når jeg har tid til ga­ve­ind­køb. Der er må­ske lidt fle­re men­ne­sker i by­en, end der ple­jer at va­e­re – men på den an­den si­de kom­mer jeg ik­ke he­rin­de så tit, så det er sva­ert at si­ge. Det er dog til at kom­me til. Jeg har ik­ke brugt fle­re pen­ge, end jeg ple­jer. Jeg har et fast be­løb, jeg sa­et­ter af hvert år, og det har ik­ke aen­dret sig. Det kan va­ri­e­re lidt til min egen søn, el­lers har vi altid haft fast bud­get i vo­res fa­mi­lie. Vi sy­nes, at det dér ga­ve­ra­es er lidt for me­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.