STRØ­GET

BT - - NYHEDER -

An­na Kni­ve, 36 år, an­sat i et bør­ne­tøjs­fir­ma, Van­lø­se: Jeg var ude i et cen­ter for at kø­be ga­ver, men det op­gav jeg Bit­ten Over­gaard, 38 år, ud­vik­lings­kon­su­lent, og Kar­la, 5 år, Tår­n­by:

FOTO: THO­MAS LEK­FELDT

»Jeg tro­e­de, det var lør­dag i sid­ste uge, der var den mest trav­le dag, for da var jeg ude i et cen­ter for at kø­be ga­ver, men det op­gav jeg. Der var alt for man­ge men­ne­sker. Jeg mang­ler sta­dig at kø­be nog­le ga­ver. Men jeg bru­ger ik­ke fle­re pen­ge, end jeg ple­jer. Det er det sam­me hvert år. Når jeg ik­ke tje­ner fle­re pen­ge, så har jeg jo ik­ke fle­re pen­ge at bru­ge af.« »Vi er in­de at kø­be ga­ver i dag, for­di vi hav­de fri. Vi har købt nog­le på net­tet og­så – men vi bli­ver nok ik­ke helt fa­er­di­ge i dag, så vi skal nok og­så ud i mor­gen el­ler i na­e­ste uge. Jeg tror fak­tisk, vi har brugt fle­re pen­ge i år. Min mand har li­ge få­et en ek­stra må­nedsløn, så det har li­ge hjul­pet lidt på det. Men ge­ne­relt ta­en­ker vi nok me­re over, hvil­ken ga­ve de små skal ha­ve, og så be­ta­ler vi ba­re det, den ko­ster..«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.