Hi­sto­risk få of­re for kri­mi­na­li­tet

BT - - NYHEDER -

PO­SI­TIV UD­VIK­LING Ri­si­ko­en for at bli­ve ud­sat for kri­mi­na­li­tet i Dan­mark er hi­sto­risk lav. Det vi­ser den se­ne­ste of­fer­un­der­sø­gel­se, ud­ar­bej­det af Justits­mi­ni­ste­ri­ets Forsk­nings­kon­tor i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer blandt an­det, at i 2014 blev hver sy­ven­de dan­sker ud­sat for kri­mi­na­li­tet, og det er det hidtil la­ve­ste, der er ble­vet må­lt si­den 1987. Sid­ste år blev 14 pro­cent af dan­ske­re på 16-75 år ud­sat for ty­ve­ri, vold el­ler ha­er­va­erk. Det er et fald på me­re end 40 pro­cent si­den 1987, ly­der det i rap­por­ten.

Rap­por­tens tal va­ek­ker gla­e­de hos ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), der un­der­stre­ger, at det skal va­e­re ’trygt at va­e­re dan­sker’.

Der er dog ik­ke ude­luk­ken­de go­de nyhe­der i rap­por­ten. Iføl­ge rap­por­ten blev 22 kvin­der i 2014 ud­sat for så­kaldt tvangs­sam­le­je mod 19 i 2013.

»Vi er i re­ge­rin­gen fast be­slut­te­de på fort­sat at ha­ve en klar og kon­tant kurs imod kri­mi­na­li­tet,« si­ger Sø­ren Pind og til­fø­jer:

»Det er og­så år­sa­gen til, at jeg ek­sem­pel­vis på vold­ta­egts­om­rå­det har ta­get ini­ti­a­tiv til at ska­er­pe straf­fen, og at jeg har iva­er­k­sat en un­der­sø­gel­se, der blandt an­det skal se på, om sa­ger om vold­ta­egt be­hand­les or­dent­ligt.« Flest be­kym­rer sig sja­el­dent Of­fer­un­der­sø­gel­sen forta­el­ler des­u­den, at dan­sker­nes frygt for at bli­ve ud­sat for kri­mi­na­li­tet og­så er da­len­de.

64 pro­cent be­kym­rer sig ’sja­el­dent el­ler al­drig’ om ri­si­ko­en for per­son­ligt at bli­ve ud­sat for kri­mi­na­li­tet, mens 12 pro­cent ’na­e­sten he­le ti­den el­ler of­te’ har det i tan­ker­ne.

Of­fer­un­der­sø­gel­sen gi­ver et skøn over kri­mi­na­li­te­tens fak­ti­ske om­fang, da den og­så om­fat­ter kri­mi­na­li­tet, der ik­ke er an­meldt til po­li­ti­et, hed­der det i rap­por­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.