Bedste­fora­el­dre dna-te­ster bør­ne­børn

BT - - NYHEDER -

FA­MI­LI­E­RE­LA­TIO­NER Det er et ud­tryk for mi­stil­lid og mang­len­de ev­ne til kom­mu­ni­ka­tion og di­a­log i fa­mi­li­en. Så hvis man gør det her, lig­ger der nok nog­le an­dre pro­ble­mer be­gra­vet i fa­mi­li­en, som man hel­ler ik­ke kan fin­de ud af at ta­le om over­ho­ve­det ik­ke bedste­fora­el­dre­ne at blan­de sig i det,« si­ger psykologen, der kal­der det ’vildt gra­en­se­over­skri­den­de’, at bedste­fora­el­dre kan fin­de på at te­ste bar­ne­bar­net.

»Det er et ud­tryk for mi­stil­lid og mang­len­de ev­ne til kom­mu­ni­ka­tion og di­a­log i fa­mi­li­en. Så hvis man gør det her, lig­ger der nok nog­le an­dre pro­ble­mer be­gra­vet i fa­mi­li­en, som man hel­ler ik­ke kan fin­de ud af at ta­le om,« si­ger hun. Bed­ste­mor var ut­ro Fa­eno­me­net kan og­så gi­ve bag­slag for bedste­fora­el­dre­ne. For én bed­ste­mor end­te mi­stro­en til sin svi­ger­dat­ter med at ram­me hen­de selv, på­pe­ger Jo­han­nes Brej­ner:

»Jeg an­be­fa­ler altid, at man la­ver et mund­s­krab fra bed­ste­moren og fra bar­ne­bar­net, for så kan man va­e­re sik­ker på re­sul­ta­tet, ef­ter­som det er mo­de­ren, der fø­der. Men i ét til­fa­el­de valg­te bedste­fora­el­dre­ne at la­ve mund­s­kra­bet på bedste­fa­ren. Det end­te med et ne­ga­tivt svar – alt­så at bedste­fa­ren ik­ke var i fa­mi­lie med bar­ne­bar­net,« si­ger Jo­han­nes Brej­ner og fort­sa­et­ter:

»Bedste­fora­el­dre­ne for­tal­te re­sul­ta­tet til de­res søn, som så rin­ge­de mig op og var sinds­sygt vred – han tro­e­de ik­ke på, at ko­nen hav­de snydt ham. Søn­nen fik la­vet en test, og rigtigt nok vi­ste det sig, at han var far til bar­net.

Men ef­ter­som bedste­fora­el­dre­ne hav­de la­vet mund­s­kra­bet på bedste­fa­ren, vi­ste det sig, at det var bed­ste­moren, der hav­de snydt og va­e­ret ut­ro – at bedste­fa­ren slet ik­ke var far til søn­nen. Og i det her til­fa­el­de var det bed­ste­moren, der hav­de haft så travlt med at mista­en­ke svi­ger­dat­te­ren for at va­e­re ut­ro,« forta­el­ler Jo­han­nes Brej­ner.

In­ter­es­sen for fa­der­sk­ab­stest er ge­ne­relt ste­get, ef­ter at me­di­er­ne det se­ne­ste par år har haft sti­gen­de fo­kus på om­rå­det.

Se­ne­st har pro­gram­mer som ’Hem­me­lig­he­der og løg­ne’ på TV2 og ’Spor­løs’ på DR1 vakt in­ter­es­se for spørgs­må­let om fa­der­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.