Po­li­ti­et på bar bund i drabs­sag

BT - - NYHEDER -

DRAB Fre­da­gens dra­ma­ti­ske sku­depi­so­de på Fre­de­riks­sunds­vej i Husum, som ko­ste­de en 18-årig mand li­vet, er ik­ke kom­met af­gø­ren­de ta­et­te­re på en opkla­ring. Men det kan va­e­re ban­de­re­la­te­ret, idet den 18-åri­ge har re­la­tio­ner til ban­de­mil­jø­et.

Som i al­le an­dre drabs­sa­ger har Kø­ben­havns Po­li­ti sat man­ge folk ind i ef­ter­forsk­nin­gen, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des at ind­kred­se et kon­kret mo­tiv til sku­depi­so­den, op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Svar­rer.

»Vi ef­ter­for­sker me­get bredt, for vi skal pas­se på med ik­ke at be­gra­en­se os i den her fa­se. Som det ser ud li­ge nu, har vi ik­ke no­get de­ci­de­ret mo­tiv. Vi står ind­til vi­de­re med et uopkla­ret drab,« si­ger han.

Da se­ri­en af skud faldt mod den per­son­bil, som den 18-åri­ge sad bag rat­tet i, og hvor to af hans ja­ev­nal­dren­de kam­me­ra­ter var med­pas­sa­ge­rer, blev de ret­tet mod fø­rer­si­den. Den un­ge chauf­før blev ramt og af­gik kort ef­ter ved dø­den. Ham­re­de ind i lyg­te­pa­el I for­bin­del­se med at han blev mål for et el­ler fle­re skud, foru­lyk­ke­de bi­len og ham­re­de ind i en lyg­te­pa­el i vejsi­den. Og selv om der med det sam­me blev slå­et alarm af for­bi­pas­se­ren­de, lyk­ke­des det ik­ke am­bu­lan­ce­fol­ke­ne at genop­li­ve den 18-åri­ge.

Han blev er­kla­e­ret død på ste­det.

De to an­dre i bi­len på­drog sig beg­ge kva­e­stel­ser. Ef­ter alt at døm­me er in­gen af dem dog ble­vet ramt af skud­de­ne men fik over­fla­di­ske ska­der i for­bin­del­se med, at bi­len kør­te galt. De er beg­ge ud­skre­vet fra Rigs­ho­spi­ta­let.

Den dra­ma­ti­ske sku­depi­so­de kom­mer ef­ter fle­re an­dre sku­depi­so­der på åben ga­de i el­ler om­kring ho­ved­sta­den

den se­ne­ste tid. AEres­re­la­te­ret epi­so­de Tors­dag i sid­ste uge slap en 31-årig mand med li­vet i be­hold på trods af, at han blev ramt af to pro­jek­ti­ler i kryd­set Blan­ka­vej/Be­a­te­vej i Val­by. Mo­ti­vet til den epi­so­de me­nes at va­e­re aeres­re­la­te­ret, og en 16-årig dreng er faengslet. En 20-årig mand har ef­ter­føl­gen­de meldt sig selv til po­li­ti­et i sam­me sag.

Og i for­ri­ge uge blev to ma­end ramt af skud, da de var ga­e­ster på en café på Val­by Lang­ga­de. Og af­te­nen før dét - onsdag den 2. de­cem­ber - blev en 25-årig mand ramt af skud i be­net ved Jagt­vej ta­et ved Kron­borg­ga­de.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Svar­rer ser dog ik­ke en rød tråd mel­lem de tid­li­ge­re sky­de­ri­er og det se­ne­ste i Husum:

»Der er ik­ke no­get, der in­di­ke­rer, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem sku­depi­so­den fre­dag af­ten og de an­dre,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.