’Få Is­la­misk Stat til at for­svin­de’

BT - - NYHEDER -

TER­ROR kvin­de over for FNs sik­ker­heds­råd i ons­dags. Hen­des nor­ma­le liv tog en uhyg­ge­lig drej­ning i au­gust sid­ste år, da hun blev bort­ført fra sit hjem i en lands­by i Irak. For­an den rør­te for­sam­ling for­tal­te hun, hvor­dan hun via en bus blev frag­tet til en IShøj­borg i Mo­sul, hvor - med hen­des ord - tu­sin­der af kvin­der og børn blev ud­veks­let af IS-kri­ge­re som ga­ver. Det skri­ver Daily Mail. I byg­nin­gen blev hun og op mod 150 an­dre fan­ger bra­endt og ud­sat for over­greb.

Ef­ter nog­le da­ges fan­gen­skab i Mo­sul blev hun valgt af en mand, som vil­le ha­ve hen­de som ’ko­ne’.

»Han tvang mig til at ta­ge ma­keup og tøj på, og den fryg­te­li­ge af­ten gjor­de han det. Han tvang mig til at tje­ne hans mi­li­ta­e­re frak­tion. Han yd­my­ge­de mig hver evig ene­ste dag,« for­tal­te hun. Fle­re flugt­for­søg På et tids­punkt tog den un­ge kvin­de mod til sig og for­søg­te at flyg­te, men hen­des flugt­for­søg mis­lyk­ke­des, da det lyk­ke­des en vagt at stop­pe hen­de.

»Den nat ta­e­ve­de han mig. Han bad mig ta­ge mit tøj af. Han tvang mig ind i et rum med vag­ter­ne, og de be­gynd­te at for­gri­be sig på mig, ind­til jeg besvimede,« for­tal­te hun for­sam­lin­gen af FN-re­pra­e­sen­tan­ter.

Imens hun for­tal­te, løb tå­rer­ne ned ad kin­der­ne på hen­de, og hun bad ind­tra­en­gen­de Sik­ker­heds­rå­det om at gri­be ind:

»Jeg bøn­fal­der jer. Få Is­la­misk Stat til at for­svin­de.«

Ef­ter tre måneder i fan­gen­skab for­søg­te den 21-åri­ge kvin­de at flyg­te igen - den­ne gang med held. Det lyk­ke­des hen­de at kom­me bort fra Mo­sul, og i dag le­ver hun i Tys­kland.

Fan­gen­ska­bet hos Is­la­misk Stat er dog ik­ke før­ste gang, at den 21-åri­ge kvin­de er ble­vet kon­fron­te­ret med ter­ror-be­va­e­gel­sen. Hun har mi­stet fle­re af si­ne brødre, der er ble­vet dra­ebt af IS,

Is­la­misk Stat har va­e­ret sa­er­ligt hård­før over for ya­zi­di-fol­ket, som den 21-åri­ge kvin­de til­hø­rer. Ter­r­or­be­va­e­gel­sen me­ner an­gi­ve­ligt, at ya­zi­di-fol­ket, hvis re­li­gion in­de­hol­der bå­de de­le af kri­sten­dom­men og is­lam, er dja­ev­le­til­be­de­re, skri­ver det bri­ti­ske me­die Mir­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.