Det fejl­er na­t­a­r­bej­de­re

BT - - SUNDHED -

10-20 pct. har så man­ge symp­to­mer, at de stop­per med skif­te­ar­bej­det ef­ter få da­ge el­ler uger. 60 pct. kla­ger over søvn­pro­ble­mer. Na­t­a­r­bej­de­re sover ca. 2 timer min­dre end da­g­ar­bej­de­re. Den bi­o­lo­gi­ske døgn­ryt­me i krop­pen gør det me­get sva­ert at sove la­en­ge om da­gen. 70 pct. kla­ger over man­gel på so­ci­al tid. Det gi­ver stress og sli­der på hjer­te og kredsløb. De fle­ste kla­ger over pro­ble­mer med for­dø­jel­sen. Det skyl­des for­ment­lig, at for­dø­jel­ses­en­zy­mer­ne er mest ak­ti­ve om da­gen. Det skyl­des ik­ke nød­ven­dig­vis, at skif­te­ar­bej­der­ne spi­ser for­kert. De fle­ste kla­ger over øget tra­et­hed. Det skyl­des bl.a. man­gel på søvn. Tra­et­hed gi­ver langsom­hed og usik­re be­va­e­gel­ser. No­get der lig­ner en let be­ru­sel­se. Des­u­den er dis­se hel­bredspro­ble­mer hyp­pi­ge­re ved na­tog skif­te­holds­ar­bej­de: Psy­ki­ske pro­ble­mer, f.eks stress, angst og nervø­si­tet. Psy­ki­ske re­ak­tio­ner, f.eks ir­ri­ta­bi­li­tet, rast­løs­hed og trist­hed. Ma­ve-tarm­pro­ble­mer i form af ap­pe­tit­for­styr­rel­ser, for­stop­pel­se og løs ma­ve. For­ø­get risiko for abort el­ler død­fød­sel for gravi­de kvin­der i fast na­t­a­r­bej­de. Min­dre ri­si­ko­for­ø­gel­se for hjer­te­kar-syg­dom­me. Risiko for bryst­kra­eft for kvin­der ef­ter man­ge års re­gel­ma­es­sigt na­t­a­r­bej­de. Even­tu­elt for­va­er­ring af ek­si­ste­ren­de syg­dom­me, f.eks di­a­be­tes. Nog­le hel­bredspro­ble­mer kan for­va­er­res ved ar­bej­de i for­ce­ret tem­po el­ler med et højt pra­e­ci­sions­krav. 10-20 pct. af skif­te­ar­bej­der­ne kla­ger ik­ke over no­get. Man ved ik­ke, om det er for­di, de fortra­en­ger de­res hel­bredspro­ble­mer, el­ler om de er rig­tig go­de til at til­pas­se sig. Man ved hel­ler ik­ke, om de får hel­bredspro­ble­mer på la­en­ge­re sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.