Al­drig til na­t­a­r­bej­de

BT - - SUNDHED -

mil­jø. Forsk­ning vi­ser i for­vej­en, at na­t­a­r­bej­de­re på sigt har øget risiko for di­a­be­tes, kra­eft og hjer­te­kar­li­del­ser. Des­u­den dø­jer na­t­a­r­bej­de­re med aku­t­te bi­virk­nin­ger som søvnun­der­skud. For­sker­ne bag ’Midt om nat­ten’ tro­e­de, at po­li­ti­fol­ke­ne vil­le sove bed­re, jo fle­re nat­te­vag­ter de hav­de i tra­ek. Men:

»De sover en ti­me kor­te­re ef­ter en nat­te­vagt end ef­ter en dag­vagt, og det bli­ver de ved med, selv ef­ter syv nat­te­vag­ter i tra­ek. De op­ar­bej­der alt­så et søvnun­der­skud,« si­ger Ma­rie Aar­re­bo Jen­sen. Krop­pen re­a­ge­rer For­sker­ne har og­så må­lt na­t­a­r­bej­der­nes ni­veau af me­la­to­nin, kor­ti­sol og te­stoste­ron, som er de hor­moner, der sty­rer døgn­ryt­men.

»Li­ge­som de­res søvn ik­ke til­pas­ser sig, til­pas­ser de­res døgn­ryt­me sig hel­ler ik­ke ef­ter syv nat­te­vag­ter,« for- ta­el­ler Ma­rie Aar­re­bo Jen­sen.

De tre hor­moner re­a­ge­rer for­skel­ligt på an­tal­let af nat­te­vag­ter i tra­ek.

»Al­ting i vo­res krop kø­rer op og ned. Alt, fra vo­res tem­pe­ra­tur til vo­res hor­moner. Når vi hol­der os våg­ne om nat­ten, vil nog­le ting flyt­te sig og ry­ge ud af takt med an­dre,« for­kla­rer pro­fes­sor An­ne He­le­ne Gar­de fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø.

For­sker­ne kan sta­dig ik­ke si­ge pra­e­cis, hvor man­ge nat­te­vag­ter i tra­ek der er bedst. An­be­fa­lin­gen er 2-4. Det ly­der i Ma­rie Aar­re­bo Jen­sens ører sta­dig for­nuf­tigt, for hen­des forsk­ning vi­ser, at den sid­ste nat­te­vagt er den va­er­ste. Der­for er en en­kelt nat­te­vagt ad gan­gen hel­ler ik­ke smart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.