47.055 dø­de af over­do­ser

BT - - NYHEDER -

VOLD­SOM STIG­NING Fle­re men­ne­sker end no­gen­sin­de tid­li­ge­re i USA dø­de i 2014 af en over­do­sis. En­ten i form af et narko­tisk stof el­ler la­e­ge­mid­ler. Sund­hedsmyn­dig­he­der­ne er foru­ro­li­get over den sto­re stig­ning i bru­gen af re­cept­plig­tig smer­testil­len­de me­di­cin og her­o­in.

Mis­bru­get er så om­fat­ten­de, at sund­hed­s­eks­per­ter ta­ler om en »epi­de­mi«, der flår fa­mi­li­er og lo­kal­sam­fund fra hin­an­den.

Sid­ste år mi­ste­de mindst 47.055 men­ne­sker li­vet af en over­do­sis. Det er fle­re end i no­get for­ud­gå­en­de år og 6,5 pro­cent hø­je­re end i 2013, vi­ser en rap­port fra USA’s in­sti­tut for syg­doms­be­ka­em­pel­se (CDC).

Iføl­ge CDC er an­tal­let af døds­fald som føl­ge af for sto­re do­ser me­di­cin el­ler her­o­in nu halvan­den gang hø­je­re end an­tal­let af dra­eb­te i tra­fik­ken. Skal hja­el­pe de af­ha­en­gi­ge Det sti­gen­de an­tal døds­fald er alar­me­ren­de iføl­ge Tom Fri­e­den, di­rek­tør for CDC.

»Me­di­cin-epi­de­mi­en øde­la­eg­ger ame­ri­kan­ske fa­mi­li­er og lo­kal­sam­fund. For at da­em­me op for dis­se ten­den­ser og red­de liv, må vi hja­el­pe til med at for­hin­dre af­ha­en­gig­hed og yde støt­te og be­hand­ling til dem, der li­der un­der et mis­brug af me­di­cin,« si­ger Tom Fri­e­den.

I de for­ud­gå­en­de 14 år har na­e­sten en halv mil­li­on men­ne­sker mi­stet li­vet ef­ter at ha­ve ind­ta­get for sto­re do­ser me­di­cin el­ler narko­ti­ka købt på de ame­ri­kan­ske ga­der.

CDC frem­ha­e­ver to foru­ro­li­gen­de ten­den­ser: Ma­eng­den af re­cep­ter for smer­testil­len­de me­di­cin bli­ver ved med at vok­se, og an­tal­let af over­do­sis-døds­fald er tredoblet si­den år 2000. Sti­gen­de brug af her­o­in Des­u­den er her­o­in ble­vet me­re ud­bredt de se­ne­re år, og an­tal­let af her­o­in­re­la­te­re­de døds­fald er nu tre gan­ge hø­je­re end i 2010.

Man­ge af de per­so­ner, der har et mis­brug af god­kend­te la­e­ge­mid­ler, går over til at be­nyt­te her­o­in, hvis de ik­ke har ad­gang til re­cept­plig­tig me­di­cin. Of­te er her­o­in bå­de bil­li­ge­re og nem­me­re at få fat i, iføl­ge CDC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.