SLÅ KOLDT VAND I MEDIEBLODET

BT - - DEBAT - FOR­BIL­LE­DET

ER DEN FØR­STE ind­sky­del­se altid den bed­ste? Nej, ik­ke når det ga­el­der jour­na­li­stik. En smu­le om­tan­ke og re­search er som re­gel at fo­re­tra­ek­ke. Da de tre dan­ske me­di­er Al­tin­get, In­for­ma­tion og Jour­na­li­sten blev gjort op­ma­er­k­som på, at USA-fre­elan­ce-kor­re­spon­den­ten An­ne­gret­he Ras­mus­sen hav­de la­vet en fejl og ik­ke kre­di­te­ret en kil­de i en ar­ti­kel, re­a­ge­re­de de al­le på sam­me må­de. Hur­tigt og kon­tant. Nog­le vil kal­de det brutalt. De af­brød promp­te sam­ar­bej­det med Ras­mus­sen. In­for­ma­tion skrev la­ko­nisk, at ’jour­na­list An­ne­gret­he Ras­mus­sen ik­ke frem­over vil skri­ve i In­for­ma­tion’, for at ’sik­re, at la­e­ser­ne kan ha­ve til­lid til ar­tik­ler bragt i avi­sen’.

Før vi ken­der den ful­de sand­hed, skal tviv­len selv­føl­ge­lig kom­me den an­kla­ge­de til go­de

AN­NE­GRET­HE RAS­MUS­SEN ud­ma­er­ker sig ved at ha­ve tu­sind­vis af føl­ge­re på Fa­ce­book, og en til­sva­ren­de hur­tig og kon­tant re­ak­tion kom fra ven­ner­ne på de so­ci­a­le me­di­er. I pa­ren­tes be­ma­er­ket er jeg og­så ven. Bå­de på og uden­for Fa­ce­book. I hund­re­de­vis bak­ke­de face­book­ven­ner­ne Ras­mus­sen op og for­døm­te de grim­me mand­li­ge che­fre­dak­tø­rer på de tre me­di­er. Nog­le smed end­da køns­kor­tet på bor­det og men­te, der var ta­le om en de­ci­de­ret hek­sej­agt - et halvt år ef­ter sank­t­hans. Jeg vil på­stå, at hver­ken føl­ge­re el­ler samt­li­ge che­fre­dak­tø­rer på det­te tid­li­ge tids­punkt kend­te nok til sa­ger­nes sub­stans. Om det ’ba­re’ var en en­kelt dum fejl el­ler de­ci­de­ret plagi­at. Beg­ge par­ter sy­nes at re­a­ge­re på en bil­lig og uop­lyst bag­grund. KUN DAG­BLA­DET IN­FOR­MA­TION var øjen­syn­lig så langt frem­me, at de med en vis ret kun­ne ha­ev­de, at der i de­res øj­ne var ta­le om fle­re pro­ble­ma­ti­ske ar­tik­ler. Det er en al­vor­lig sag at ka­ste plagi­at-be­skyld­nin­ger mod jour­na­li­ster, thi det er de­res le­ve­brød, det hand­ler om. Der skal va­e­re bund i be­skyld­nin­ger­ne. Lad os ta­ge føl­gen­de sce­na­rio. Du er chef for en af­de­ling el­ler virk­som­hed og bli­ver kon­tak­tet af en per­son, der ret­ter en hård kri­tik mod din dyg­ti­ge og flit­ti­ge me­d­ar­bej­der. Un­der­sø­ger du først sa­gen grun­digt, in­den du skri­der til hand­ling? El­ler fa­rer du frem med bål og brand og fy­rer den på­ga­el­den­de på ste­det? Sva­ret er so­le­klart. Selv­føl­ge­lig la­der du i før­ste om­gang tviv­len kom­me din me­d­ar­bej­der til go­de. DEN MU­LIG­HED HAR An­ne­gret­he Ras­mus­sen ik­ke få­et. Må­ske skal den ba­stan­te re­ak­tion for­stås i ly­set af, at In­for­ma­tion de se­ne­ste år har haft fle­re sa­ger om plagi­at og uet­isk ad­fa­erd. For

DER­FOR BLEV JEG et par år si­den ci­te­re­de en jour­na­list end­da af­dø­de kil­der i sin repor­ta­ge. Men og­så det ge­ne­rel­le pres på me­di­er­nes tro­va­er­dig­hed er på spil i dis­se da­ge, hvor sa­gen om Mi­cha­el Qu­res­hi, der gen­nem en år­ra­ek­ke op­fandt fal­ske kil­der, mart­rer bran­chen. DER­FOR ER DER et ba­stant øn­ske om at re­a­ge­re hur­tigt og skar­pt, når vi la­ver fejl el­ler er ud­sat for uet­isk ad­fa­erd. Men re­ak­tio­nen hos bå­de Al­tin­get og Jour­na­li­sten ty­der på en klar over­re­ak­tion, hvis vi kun ta­ler om en en­kelt fejl. Tid­li­ge­re blev Ber­ling­s­kes USA-kor­re­spon­dent, Cav­ling-vin­de­ren Poul Høi ta­get i ik­ke at kre­di­te­re på ret­te vis, og og­så Bør­sens tid­li­ge­re de­ba­tre­dak­tør og nu­va­e­ren­de spin­dok­tor for uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, Chri­stop­her Arzro­u­ni, har in­drøm­met, at han har skre­vet sto­re de­le af en anmeldelse i We­e­ken­da­vi­sen af. De sid­der sta­dig i de­res go­de job og er ik­ke ble­vet bla­est om­kuld af me­di­e­stormen. An­ne­gret­he Ras­mus­sen har er­kendt sin brø­de og har be­kla­get, at hun ik­ke til ful­de har ci­te­ret nok og kor­rekt. Det var for­kert. Men før vi ken­der fort­sa­et­tel­sen og den ful­de sand­hed, skal tviv­len selv­føl­ge­lig kom­me hen­de til go­de. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http://blogs. bt.dk/olavskaa­nin­gan­der­sen

La­es og de­bat­tér ugens le­de­re på bt.dk/le­der

til Dansk Fol­ke­par­ti. Det var i sam­me tid, som jeg blev lo­kal­po­li­ti­ker. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Jeg har la­en­ge sagt, at vi har Danmarks bed­ste for­mand i Kri­sti­an Thulesen Dahl. Jeg sy­nes, at han er utro­lig dyg­tig. Der­u­d­over ud­strå­ler han ro og er en me­get po­si­tiv per­son. Hvad er din vig­tig­ste ma­er­kesag? Jeg har jo nog­le vig­ti­ge lo­ka­le ma­er­kesa­ger. Men nu har jeg va­e­ret så hel­dig at bli­ve fø­de­va­re­ord­fø­rer, som jeg øn­ske­de. Og i øje­blik­ket har jeg va­e­ret så hel­dig at va­e­re med til at for­hand­le den her land­brugs­pak­ke.

Par­ti­for­mand for DF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.