BTs le­der tors­dag: ’Dansk Fol­ke­par­tis vil­de po­pulis­me’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

I de se­ne­ste ty­ve år har Dansk Fol­ke­par­ti – med sti­gen­de held – for­må­et at drib­le sig uden om an­sva­ret for upo­pu­la­e­re be­slut­nin­ger. Sam­ti­dig har de skaf­fet sig fle­re og fle­re stem­mer ved at få di­ver­se ma­er­kesa­ger igen­nem ved årets fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. (...) An­svar for upo­pu­la­e­re be­slut­nin­ger er ik­ke no­get, der har lig­get til hver­ken Pia Kja­ers­gaard el­ler Kri­sti­an Thulesen Dahl. Der­for var DF hur­tigt ved hånd­va­sken, da det plud­se­lig vi­ste sig, at DFs for­hand­le­re åben­bart hav­de over­set en va­e­sent­lig po­in­te, da fi­nans­lo­ven blev fa­er­dig­for­hand­let. (...) Sa­gen vi­ser DFs po­pulis­me for fuld udblaesning. Men det vi­ser og­så, at par­ti­et ik­ke tør ta­ge an­svar for eg­ne hand­lin­ger. DF lø­ber skri­gen­de bort, når det bli­ver sva­ert og an­sva­ret tyn­ger. Det er be­ska­em­men­de.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.