QU­RES­HIS NET­VA­ERK SMUL­DRER

BT - - NYHEDER -

QU­RES­HI-SKAN­DA­LEN Samu­el. BT har spurgt den en­gel­ske jour­na­list, om han har la­vet in­ter­viewet med Yaya Touré - og om han no­gen­sin­de har delt in­for­ma­tio­ner med Mi­cha­el Qu­res­hi:

»Som svar på di­ne spørgs­mål - nej og nej,« skri­ver Mar­tin Samu­el til BT.

Og­så den an­er­kend­te span­ske jour­na­list Die­go Tor­res, der ar­bej­der for avi­sen El Pais, og som har va­e­ret af­sen­der på in­ter­view med fod­bold­stjer­ner som Re­al Madrids Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Iker Ca­sil­las og Ser­gio Ra­mos sam­men med Mi­cha­el Qu­res­hi, af­vi­ser et­hvert kend­skab til ar­tik­ler bragt i BT med hans navn på.

Over for an­dre me­di­er har fle­re af Mi­cha­el Qu­res­his på­stå­e­de sam­ar­bejds­part­ne­re og kil­der af­vist at ha­ve talt med ham el­ler på an­den må­de sam­ar­bej­det med ham. ’Virkelig? Du go­de­ste!’ En af dem er Daily Mail-jour­na­li­sten Matt Lawton, der står som for­fat­ter af et in­ter­view med fod­bold­spil­le­ren Theo Walcott i fod­bold­ma­ga­si­net Go­als au­gust-ud­ga­ve fra 2013.

»Virkelig? Du go­de­ste! Jeg aner ik­ke, hvem han (Mi­cha­el Qu­res­hi, red.) er, og det vil­le va­e­re et brud på min an­sa­et­tel­ses­kon­trakt, hvis jeg skrev for an­dre,« sag­de Matt Lawton tid­li­ge­re på ugen til Ek­stra Bla­det.

Og­så jour­na­li­sten Ja­son Burt fra den bri­ti­ske avis The Te­le­graph, der, sam­men med Mi­cha­el Qu­res­hi, skal ha­ve be­gå­et et in­ter­view med Chel­sea-spil­le­ren Eden Ha­zard i ju­ni 2014, af­vi­ser at ken­de dan­ske­ren.

»Qu­res­hi? Jeg har al­drig hørt om ham, og jeg har al­drig skre­vet til en skan­di­na­visk pu­bli­ka­tion,« sag­de Ja­son Burt til Ek­stra Bla­det.

Og over for dag­bla­det Po­li­ti­ken har den tid­li­ge­re sport­sjour­na­list Paul Hug­hes af­vist at ha­ve ud­talt sig om Mi­cha­el Laud­rup i en ar­ti­kel be­gå­et af Mi­cha­el Qu­res­hi.

Om Yaya Touré har ud­talt sig om, hvor­dan fod­bold­spil­le­re i Pre­mi­er Le­ague bru­ger de­res pen­ge, som det er til­fa­el­det i den ar­ti­kel, der blev bragt i BT 7. marts 2014 og i en ud­ga­ve af iPad-ma­ga­si­net To­tal­fod­bold i en an­den sam­men­ha­eng, er uklart.

Man­che­ster Ci­ty er ble­vet fo­re­lagt oplys­nin­ger­ne, men klub­ben er ik­ke vendt til­ba­ge til BT.

Da Qu­res­hi-skan­da­len, der har ført til, at BT, Ber­ling­s­ke, Ek­stra Bla­det og Go­al har truk­ket ar­tik­ler til­ba­ge, blev af­slø­ret, kom det frem, at han har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne, men om han og­så har op­fun­det ali­a­ser, der le­der la­e­ser­ne hen til per­so­ner, som i vir­ke­lig­he­den ek­si­ste­rer, ved BT ik­ke.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Qu­res­hi. Sa­gen om Mi­cha­el Qu­res­hi, der bl.a. har en for­tid på BT, så dagens lys, da TV3 Sports fod­bold­ma­ga­sin On­si­de af­slø­re­de, at han si­den 1999 i fle­re til­fa­el­de har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne. Iføl­ge hans egen for­kla­ring er det sket for at be­skyt­te de fak­ti­ske kil­der. Qu­res­hi har dog af­vist at gi­ve si­ne che­fer et for­tro­ligt ind­blik i, hvem der gem­mer sig bag de op­dig­te­de nav­ne. Sam­ti­dig har Qu­res­hi, uden at skif­ten­de avis-che­fer til­sy­ne­la­den­de har vidst det, haft et åre­langt sam­ar­bej­de med Eg­mont, der ud­gi­ver fod­bold­ma­ga­si­net Go­al. Si­den er det kom­met frem, at Mi­cha­el Qu­res­hi fra slut­nin­gen af 2011 modt­og be­ta­ling for ar­tik­ler, der blev bragt i Go­al, igen­nem et sel­skab re­gi­stre­ret i Eng­land. Se­ne­st er det kom­met frem, at fle­re af de uden­land­ske jour­na­li­ster, som Mi­cha­el Qu­res­hi gen­nem åre­ne har delt by­li­ne med, ik­ke ken­der ham og af­vi­ser at ha­ve sam­ar­bej­det med ham. Hvad: Med­for­fat­ter på in­ter­view med Man­che­ster Ci­tys Yaya Touré 7. marts 2014 i BT og BT’s iPad-ma­ga­sin To­tal­Fod­bold. Kom­men­tar: Ken­der ik­ke Qu­res­hi og har al­drig ar­bej­det sam­men med ham.

Matt Lawton Hvad: Med­for­fat­ter til in­ter­view med Theo Walcott i au­gust 2013 til ma­ga­si­net Go­al. Kom­men­tar: Aner ik­ke, hvem Qu­res­hi er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.