Ven­ner for li­vet

BT - - NYHEDER -

RED BAR­NET Mi­ne fora­el­dre el­ske­de Frank­rig, som de hav­de be­søgt man­ge gan­ge før kri­gen. De vil­le gø­re no­get til gen­ga­eld, vil­le hja­el­pe børn, som hav­de brug for om­sorg Hun fik mas­ser af om­sorg, tak­ket va­e­re ik­ke mindst Li­se Bal­le, som hun del­te va­e­rel­se og tø­se-fnid­der med. Hvi­ske­de og ti­ske­de De to pi­ger hvi­ske­de og ti­ske­de til langt ud på nat­ten, og alt, hvad der var Li­ses, var og­så An­nies.

Det er 70 år si­den. Og selv om hå­ret i dag er me­re gråspra­engt end sort, har de to be­va­ret de­res ven­skab og ses ja­evn­ligt. For in­gen af dem glem­mer den som­mer.

»Jeg kan ik­ke si­ge nok tak til dan­sker­ne, som åb­ne­de de­res hjem un­der det­te mør­ke ka­pi­tel i vo­res hi­sto­rie. Jeg vil al­drig glem­me Dan­mark, hvor jeg til­brag­te en af mi­ne bed­ste fe­ri­er,« si­ger An­nie Vi­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.