Bill Cos­by kan skra­em­me kvin­der til stil­hed

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re i den­ne uge lag­de den ver­dens­be­røm­te ko­mi­ker, mu­si­ker, for­fat­ter og tv-stjer­ne Bill Cos­by sag an imod syv kvin­der, der al­le har be­skyldt ham for seksu­el­le over­greb. Han ankla­ger dem for bag­va­skel­se. Og me­get ty­der på, at Cos­bys nye stra­te­gi fun­ge­rer helt ef­ter hen­sig­ten. Så­le­des har 10 af de i alt 50 kvin­der, der har an­kla­get ko­mi­ke­ren for vold­ta­egt og an­dre seksu­el­le over­greb, iføl­ge hjem­mesi­den TMZ kon­tak­tet de­res ad­vo­ka­ter for at stop­pe al ak­ti­vi­tet på Cos­by-fron­ten. Og fle­re for­ven­tes at føl­ge ef­ter.

»Vi har jo ud­tryk­ket ’det bed­ste for­svar er et vel­til­ret­telagt angreb’. Og hvis det er det, Bill Cos­by for­sø­ger, så er det be­stemt ik­ke no­gen dum stra­te­gi,« si­ger CNNs juri­di­ske ana­ly­ti­ker Dan­ny Ce­val­los.

Og iføl­ge Los An­ge­les Ti­mes hav­de ad­vo­ka­ten Gl­o­ria Al­red, der re­pra­e­sen­te­rer fle­re af de syv nu sagsøg­te kvin­der, en travl dag fre­dag. I USA kan reg­nin­gen for en rets­sag imod en man­ge­mil­li­ar­da­er som Cos­by nem­lig ik­ke und­gå at lø­be op i mil­li­onklas­sen. Ta­be­ren skal of­te be­ta­le bå­de si­ne egen og mod­stan­de­rens ud­gif­ter.

Og da fle­re af Bill Cos­bys juri­di­ske mod­stan­de­re be­stemt ik­ke hø­rer til blandt USAs ri­ge­ste, kan et even­tu­elt ne­der­lag imod Bill Cos­by let be­ty­der fal­lit og frem­ti­dig fat­tig­dom. Sagsøgt for bag­va­skel­se Ved ret­ten i sta­ten Mas­sa­chu­setts har Bill Cos­by sagsøgt de syv kvin­der for bag­va­skel­se.

Iføl­ge Cos­bys ad­vo­kat har kvin­der­nes ankla­ger nem­lig øde­lagt ko­mi­ke­rens go­de navn. Og iføl­ge avi­sen Bo­ston He­rald for­lan­ger Bill Cos­by nu en mil­li­on-er­stat­ning.

Tors­dag blev sa­gen sendt vi­de­re til USAs fø­de­ra­le rets­sy­stem, da Cos­by og hans ’mod­stan­de­re’ bor i fle­re for­skel­li­ge sta­ter.

Og CNN-eks­per­ten Dan­ny Ce­val­los for­kla­rer, hor­dan sa­gen nu står.

»Nor­malt er bag­va­skel­se me­get sva­ert at be­vi­se. Men al­li­ge­vel står Bill Cos­by re­la­tivt sta­er­kt. Sa­ger­ne imod ham er nem­lig ene og ale­ne ba­se­ret på kvin­der­nes eg­ne vid­neud­sagn. Nog­le af dis­se ud­sagn er som be­kendt fle­re år­ti­er gam­le,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Og kom­mer af­gø­rel­sen til at stå imel­lem kvin­der­nes hukom­mel­se og Cos­bys be­vi­ser på, at de vil ham ondt, så kan det va­e­re sva­ert at vur­de­re, hvem der står sta­er­ke­st el­ler sva­gest. Og en­de­lig er det tvivl­s­omt, hvor­vidt sa­ger­ne no­gen­sin­de når ind i et retslo­ka­le.«

Op mod 50 kvin­der har an­kla­get Bill Cos­by for at ha­ve ud­nyt­tet dem seksu­elt op gen­nem 60er­ne, 70er­ne og 80er­ne.

I få til­fa­el­de har Bill Cos­by ind­gå­et for­lig, men han har fra be­gyn­del­sen be­na­eg­tet samt­li­ge ankla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.