Fle­re sav­nes ef­ter stort sneskred på Sval­bard

BT - - NYHEDER -

De nor­ske myn­dig­he­der mang­ler sta­dig at kom­me i kon­takt med fle­re per­so­ner ef­ter et stort sneskred i går i Lon­gy­e­ar­by­en på den nord­nor­ske øgrup­pe Sval­bard. Det skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

»Der er per­so­ner, som er bragt på sy­ge­hu­set, og der er sta­dig per­so­ner, der ik­ke er gjort re­de for,« forta­el­ler kommunikationsrådgiver To­ne Hertz­berg hos Sys­sel­man­nen, der er den le­den­de em­beds­mand på Sval­bard, til nyheds­bu­reau­et.

Seks per­so­ner er al­le­re­de sendt på sy­ge­hu­set. Men mel­din­gen ly­der, at in­gen af dem skal va­e­re kom­met al­vor­ligt til ska­de.

»Så vidt vi ved, er in­gen kom­met al­vor­ligt til ska­de. Et barn er ble­vet un­der­søgt af en la­e­ge. De an­dre har min­dre ska­der,« si­ger af­de­lings­le­der Ak­sel Bi­li­cz til Sval­bard­po­sten.

Det er fi­re voks­ne og to børn, der er kom­met på sy­ge­hu­set.

Alt mand­skab hos Lon­gy­e­ar­by­ens sy­ge­hus er kaldt ind. By­en får nu as­si­stan­ce fra Trom­sø, hvor­fra to la­e­ge­team er ble­vet til­kaldt fra.

Uvej­ret, der for­år­sa­ge­de sneskre­det, er det va­er­ste, Sval­bard har op­le­vet i 30 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.