Ame­ri­kansk mad­pro­gram dum­mer sig: ’Bub­ber er borg­me­ster i Aar­hus’

BT - - NYHEDER -

Opkast. Tå­rer. Spon­ta­ne be­va­e­gel­ser og bizar­re ly­de. Bub­ber fik man­ge til at gra­e­de af grin, da han for to år si­den smag­te på chi­li­er sam­men med chi­li-en­tu­si­ast Klaus Pil­l­gaard. Men at bør­ne­va­er­ten og­så skul­le tra­e­de ind i de po­li­ti­ske ra­ek­ker og bli­ve borg­me­ster i Aar­hus, stod ik­ke li­ge for.

Mis­for­stå­el­se op­stod, da Chi­li Klaus, der ba­e­rer det bor­ge­li­ge navn Claus Pil­gaard, var in­vi­te­ret til USA for at op­tra­e­de på mad-ka­na­len ’First We Feast’. Her skul­le han sma­ge på chi­li med va­er­ten Se­an Evans. Og for at sa­et­te de godt 25.000 føl­ge­re i stem­ning vi­ste Chi­li Klaus et sam­men­klip af si­ne tid­li­ge­re be­drif­ter. Bl.a. den­gang han prø­ve­s­mag­te de sta­er­ke frug­ter med Aar­hus’ borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard - he­le to gan­ge, for­di borg­meste­ren, iføl­ge Chi­li Klaus, vil­le for­sø­ge ik­ke at ta­be an­sigt. Desva­er­re er no­get gå­et galt i ko­or­di­ne­rin­gen, for ame­ri­ka­ner­ne har fejl­ag­tigt få­et op­fat­tel­sen af, at det er vi­deo­en med Bub­ber, chi­li-ken­de­ren ta­ler om, og der­for vi­ser de bil­le­der af Bub­ber.

Til ame­ri­ka­ner­nes for­svar skal det dog si­ges, at bå­de Bub­ber og Ja­cob Bunds­gaard hav­de sva­ert ved at mod­stå tran­gen til at ka­ste op, da smer­ten ram­te dem.

»Tak til Chi­li Klaus for at boo­ste mit in­ter­na­tio­na­le renom­mé. Kun lidt ked af, at al­le i New York nu tror, at Bub­ber er borg­me­ster i Aar­hus,« skri­ver Ja­cob Bunds­gaard på Fa­ce­book, mens Chi­li Klaus und­skyl­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.