Tog-kon­trol­lø­rer fort­sa­et­ter med at ba­e­re ka­me­ra

BT - - NYHEDER -

Tra­fik­sel­ska­bet Movia har haft så po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med at gi­ve si­ne kon­trol­lø­rer et lil­le ka­me­ra for­an på uni­for­men, at for­søgs­ord­nin­gen nu bli­ver per­ma­nent. Det forta­el­ler cen­ter­chef Sø­ren Englund til DR Nyhe­der.

»90 pro­cent af kon­trol­lø­rer­ne si­ger, at de fø­ler sig me­re tryg­ge med ka­me­ra­er­ne, og det gi­ver et bed­re ar­bejds­mil­jø. Det er vi me­get til­fred­se med.«

Ka­me­ra­er­ne kan ak­ti­ve­res, hvis bil­let­kon­trol­lø­ren fø­ler sig tru­et. Det er sket 233 gan­ge, si­den for­sø­get be­gynd­te i ja­nu­ar. 18 af op­ta­gel­ser­ne har ført til po­li­ti­an­mel­del­se, og fem af sa­ger­ne er gå­et i ret­ten. In­gen af dem er af­slut­tet end­nu.

»Det er pri­ma­ert vold, men og­så trus­ler, der er op­ta­get med ka­me­ra­er­ne. Det er jo ble­vet let­te­re at do­ku­men­te­re trus­ler­ne, for­di der og­så op­ta­ges lyd,« si­ger Sø­ren Englund.

Da­ta­til­sy­net har sagt god for for­sø­get, men har po­in­te­r­et, at uved­kom­men­de ik­ke må kun­ne iden­ti­fi­ce­res på op­ta­gel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.