VI­DEN­SKAB.DK An­ti­de­pres­siv me­di­cin for­bun­det med au­tis­me

BT - - NYHEDER -

Er du de­pri­me­ret og bli­ver gravid – el­ler gravid og bli­ver de­pri­me­ret – skal du må­ske over­ve­je dit for­brug af an­ti­de­pres­siv me­di­cin un­der gravi­di­te­ten ek­stra grun­digt. An­ti­de­pres­siv me­di­cin de sid­ste seks måneder af gravi­di­te­ten øger nem­lig ri­si­ko­en for at få et barn med au­tis­me med 87 pro­cent, vi­ser et nyt, stort stu­die.

»Vi ar­gu­men­te­rer ik­ke for, at depression un­der gravi­di­te­ten ik­ke skal be­hand­les, men vi ved, at 80-85 pro­cent af de de­pri­me­re­de gravi­de har mild el­ler mo­de­rat depression. An­ti­de­pres­siv me­di­cin er ba­re én be­hand­lings­mu­lig­hed for den grup­pe,« si­ger pro­fes­sor Ani­ck Bérard fra Uni­ver­si­ty of Mon­tre­al.

Re­sul­ta­ter­ne bør dog ik­ke skra­em­me de­pri­me­re­de gravi­de,

En ny dna-com­pu­ter kan gan­ge to tal med hin­an­den ved at la­de dna-stren­ge smel­te sam­men i en ’sup­pe”. Det vi­ser en for­sker­grup­pe i Ki­na med dansk del­ta­gel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. me­ner psy­ki­a­tri­pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Poul Vi­de­bech. Han har og­så la­est det nye stu­die. For­styr­rer sig­nal­stof »Dansk forsk­ning har vist, at ube­hand­let depression gi­ver stør­re fo­re­komst af au­tis­mespek­trum­for­styr­rel­ser. Der­med kan det alt­så va­e­re mo­de­rens grund­syg­dom, der er skyld i en sam­men­ha­eng og ik­ke me­di­ci­nen,« si­ger han.

De uden­land­ske for­ske­re me­ner, at den an­ti­de­pres­si­ve me­di­cin må­ske kan for­styr­re foste­rets ni­veau af sig­nal­stof­fet sero­to­nin. Det er i for­vej­en kendt, at au­ti­sters hjer­ner har et la­ve­re ind­hold af sero­to­nin.

De mysti­ske ly­se plet­ter på dva­erg­pla­ne­ten Ce­res er for­ment­lig gi­gan­ti­ske af­lej­rin­ger af salt, kon­sta­te­rer for­ske­re fra blandt an­det Max Plan­ck In­sti­tu­te for So­lar Sy­stem Re­search i Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.