Ras­mus

NORDQVIST

BT - - SØNDAG -

Hvad kan du isa­er godt li’ ved kon­ge­ri­get Dan­mark? Kan vi la­e­re no­get af Sve­ri­ge? Hvil­ken for­skel hå­ber du, at Al­ter­na­ti­vet kan gø­re i Dan­mark?

Hvad er din styr­ke? Hvad kan ir­ri­te­re dig ved dig selv? Hvad hed­der de tre bed­ste film, du har set? MF for Al­ter­na­ti­vet – bor på Nør­re­bro

Se hans fotoalbum på si­de 12-13

Jeg kan li­de de va­er­di­er, som jeg sy­nes Dan­mark byg­ger på. Va­er­di­er som f.eks. med­men­ne­ske­lig­hed og em­pa­ti, og så kan jeg li­de, at vi hi­sto­risk set pas­ser på hin­an­den. Jeg sy­nes, vi kan la­e­re af sven­sker­nes må­de at ha­ve et stør­re in­ter­na­tio­nalt ud­syn. Jeg hå­ber, vi kan sa­et­te skub i den ba­e­re­dyg­ti­ge om­stil­ling af sam­fun­det, som er nød­ven­dig bå­de for pla­net og men­ne­sker, og at vi kan va­e­re med til at ska­be et langt me­re ind­dra­gen­de de­mo­kra­ti.

Nys­ger­rig­hed og sta­e­dig­hed.

At jeg altid har lyst til at gø­re alt lidt bed­re.

In­doki­na, Dog­vil­le og Idi­o­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.