K

BT - - SØNDAG -

la­ske­ly­de, klynk og jam­ren – af den sjove slags, for­stås – hø­res op­pe fra hem­sen, hvor to par er godt i gang med at dyr­ke sex i det lav­t­lof­te­de rum. I tan­trarum­met lidt la­en­ge­re hen­ne ad den svagt op­ly­ste gang er to an­dre par i gang med at ny­de hin­an­den. Men her fo­re­går det fuld­sta­en­dig tyst.

De ene­ste ly­de, øret op­fan­ger, er gan­ske sva­ge støn fra en af kvin­der­ne – blan­det med de da­em­pe­de og na­er­mest te­ra­pe­u­tisk vir­ken­de klim­pren­de to­ner, som sam­men med duf­ten fra rø­gel­se­spin­de og olie brin­ger én et godt styk­ke af sted mod det mysti­ske, dra­gen­de Østen.

Vi er i Tucan Swin­ger & Wel­l­ness Club ved Al­mind, få ki­lo­me­ter uden for Kol­ding. Langt ude i det åb­ne, bli­de syd­jy­ske land­skab med be­fri­en­de man­ge stenkast til na­er­me­ste na­bo.

Det er her, øko­land­man­den Ole An­der­sen, kendt fra TV2s dat­ing­pro­gram ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’, har va­e­ret med­lem gen­nem fle­re år. Li­ge­som en hel mas­se an­dre.

’’

Fri leg for voks­ne

Og fle­re og fle­re kom­mer til. Tucan Club åb­ne­de i 2007, og si­den er an­tal­let af fa­ste ga­e­ster kun gå­et én vej: Op.

Ik­ke mindst ef­ter at ste­det un­der­gik en gen­nem­gri­ben­de renove­ring og ud­vi­del­se i 2011. I dag for­de­ler swin­ger­klub­ben sig over 1.100 kva­drat­me­ter, hvor der – un­der iagt­ta­gel­se af vis­se reg­ler og pra­e­mis­ser – er fri leg for voks­ne. Med­lem­skar­to­te­ket ta­el­ler nu fle­re end 3.000 nav­ne.

Den­ne tors­dag, da BT er på be­søg i klub­ben, er te­ma­et ’blan­det af­ten’, hvil­ket re­elt be­ty­der ’in­tet be­stemt te­ma’. Så det åb­ner mu­lig­he­der for bå­de det ene og det an­det. Hvad der kom­mer til at ske, er helt op til de ga­e­ster, som duk­ker op.

På fre­da­ge og lør­da­ge er der ty­pisk mel­lem 120 og 200 ga­e­ster. Mens tors­dag nor­malt er den mindst vel­be­søg­te af ugens tre åb­nings­af­te­ner.

75 ma­end og kvin­der i al­de­ren fra cir­ka 30 år til om­kring de 60 er mødt op den­ne tors­dag for at hyg­ge sig i hin­an­dens in­ti­me sel­skab og ha­ve en hånd­fuld timer uden børn, bleskift, fora­el­dre­mø­der og langt va­ek fra den hjem­li­ge tv-so­fa og ’Bon­de­rø­ven’, ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ og ’Spørg Char­lie’.

Men for ga­ester­ne i Tucan Club er der – i mod­sa­et­ning til de hund­redt­u­sin­der af dan­ske­re, som va­el­ger den­ne af­tens for­ud­si­ge­li­ge tv-ud­bud – na­ep­pe fa­re for at fal­de i søvn. Hel­ler ik­ke selv om det skul­le bli­ve lidt over nor­mal sen­ge­tid.

En sjov af­ten

Dø­ren er åben fra klok­ken 19. Og kun dem, som på for­hånd har meldt de­res an­komst en­ten over te­le­fon, email el­ler via klub­bens hjem­mesi­de, er skre­vet på af­te­nens ga­e­ste­li­ste.

Til gen­ga­eld har al­le over 18 år – og­så ik­ke­med­lem­mer – mu­lig­hed for at va­e­re med. Ik­ke-med­lem­mer skal blot be­ta­le lidt me­re end med­lem­mer.

»I lø­bet af tor­dag-fre­dag-lør­dag er vel 2530 pro­cent af ga­ester­ne nog­le, som kom­mer her for før­ste gang. Man­ge af dem fort­sa­et­ter så med at kom­me her og bli­ver med­lem­mer,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.