DET SWIN­GER I DAN­MARK S

BT - - SØNDAG -

Siska Si­mo­ne Bengts­son

win­ger­klub­ber­ne har va­e­ret en del af den dan­ske kul­tur si­den 90er­ne, det er ba­re først nu, at vi ta­ler me­re åbent om det.

»Tid­li­ge­re har der va­e­ret man­ge for­dom­me og ta­bu­er, men det er grad­vist ble­vet me­re ac­cep­te­ret,« si­ger Jes­per Chri­sten­sen, ejer af Swin­ger­gu­i­den.dk.

Den 53-åri­ge land­mand Ole fra ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ har tid­li­ge­re for­talt, at han gik i swin­ger­klub. I dag gør han det dog ik­ke la­en­ge­re. Det sy­nes se­xo­log Jo­an Ør­ting er ae­r­ger­ligt, for hun me­ner, det kun er godt og friskt at gå i swin­ger­klub.

»Når man ta­ger i swin­ger­klub, er det for at få in­spira­tion, og for­di man er nys­ger­rig. De fle­ste va­el­ger i før­ste om­gang ba­re at kig­ge, og så fin­der man ud af, at det fak­tisk ik­ke er så far­ligt,« si­ger hun og på­pe­ger, at men­ne­sket er dre­vet af nys­ger­rig­hed og lyst, men at det selv­føl­ge­lig ik­ke er al­le, der er til sex med an­dre end de­res part­ner.

Gang­bang – men et nej er et nej

I swin­ger­klub­ber­ne kan man op­le­ve for­skel­li­ge sex-gen­rer, og der er fak­tisk no­get for en­hver smag:

»Der er bå­de par og par, gang­bang, S/M og par, der er sam­men med en pi­ge og man­ge fle­re, så der er for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at ind­fri sin fan­ta­si,« for­kla­rer Jes­per Chri­sten­sen og un­der­stre­ger, at der er reg­ler i swin­ger­klub­ber.

»Ho­ved­re­gel num­mer ét er, at et nej er et nej. Og vi går vi me­get op i, at den re­gel bli­ver over­holdt. Og så har vi reg­len om, at kon­dom er på­kra­e­vet, så man und­går at smit­te si­ne se­x­part­ne­re,« på­pe­ger han.

Der er end­nu ik­ke nye tal for, hvor man­ge swin­ge­re der er i Dan­mark, men swin­ger­gu­i­de.dk la­ver et skøn hvert an­det år, og i 2014 lå det på 85-95.000, og det vil va­e­re cir­ka det sam­me tal i 2016, vur­de­rer Chri­sten­sen.

Iføl­ge eje­ren af swin­ger­gu­i­de.dk er der be­gyndt af kom­me fle­re un­ge men­ne­sker i swin­ger­mil­jø­et, og han tror, det er for­di, at det er ble­vet en me­re ac­cep­te­ret del af folks se­xliv. Fak­tisk ar­ran­ge­rer swin­ger­klub­ber af­te­ner, hvor det kun er yn­gre på 18-35 år, der må del­ta­ge.

De un­ges in­ter­es­se for at ud­le­ve de­res seksu­el­le fan­ta­si­er kan se­xo­lo­gen nik­ke gen­ken­den­de til.

»De un­ge er dem, der er vok­set op med be­gre­bet, de har få­et det ind med mo­der­ma­el­ken. Så det kom­mer ik­ke bag på mig, at der er stør­re in­ter­es­se fra de un­ge men­ne­sker,« si­ger Jo­an Ør­ting, der og­så på­pe­ger, at den fri­sin­de­de livs­stil har et godt tag i kvin­der­ne:

’’

»Fle­re kvin­der ta­ger ini­ti­a­tiv til selv at ta­ge i swin­ger­klub, og nog­le gan­ge ta­ger de de­res ve­nin­de med. Først fni­ser de på vej­en der­hen, men så fin­der de ud af, at det fak­tisk er sjovt og fra­ekt.«

Jo­an Ør­ting er glad for, at vi ta­ler me­re åbent om vo­res ly­ster og for­hold til sex, og hun me­ner, at swin­ger­mil­jø­et frem­mer en fø­lel­se af li­ge­va­erd:

»Når vi ta­ger tø­jet af, er vi ba­re men­ne­sker med et hjer­te og en køns­del,« si­ger se­xlo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.