M

BT - - SØNDAG -

idt i ju­lens man­ge froko­ster og mid­da­ge med fa­mi­lie og ven­ner, dans om ju­le­tra­e­er og ga­ve­or­gi­er med fa­mi­li­ens yng­ste i cen­trum kan sor­gen, sav­net og usik­ker­he­den over, hvor­vidt drøm­men om et barn no­gen­sin­de kan bli­ve op­fyldt, fø­les sa­er­lig tung og na­er­va­e­ren­de for de man­ge ufrivlligt barn­lø­se. Hver ot­ten­de kvin­de og hver fem­te mand i Dan­mark får al­drig børn, vi­ser tal fra Danmarks Sta­ti­stik. Hvor man­ge af dem, der er ufrivlligt barn­lø­se, er uvist. En af de ufri­vil­ligt barn­lø­se, der ken­der alt til ju­le­ti­dens bør­ne­pres er Dort­he Knud­sen, der er for­mand for Lands­for­e­nin­gen for Ufri­vil­ligt Barn­lø­se og i dag ’per­ma­nent barn­løs’.

»I ju­len fyl­der børn så me­get, så har man ik­ke børn selv, kom­mer man let lidt ud på et si­despor og kan fø­le sig over­flø­dig,« si­ger hun.

Dort­he Knud­sen har ef­ter man­ge år i re­sul­tat­løs fer­ti­li­tets­be­hand­ling med sin mand i dag et ple­je­barn, men de bli­ver sta­dig kon­fron­te­ret med det fak­tum, at de ik­ke har bio-børn.

»Jeg ta­en­ker at folk, der al­drig har va­e­ret ud­for­dret på de­res fer­ti­li­tet, ik­ke kan for­stå og sa­et­te sig ind i, hvad det vil si­ge ik­ke at vi­de, om den drøm bli­ver til vir­ke­lig­hed, trods nok så iha­er­dig en kamp for at få et barn,« si­ger Dort­he Knud­sen.

Hun rå­der fa­mi­lie og ven­ner til barn­lø­se om at ta­en­ke sig om en ek­stra gang, in­den de kom­men­te­rer på den barn­lø­ses liv el­ler fø­lel­ser.

»Man skal som fa­mi­lie el­ler ven­ner pas­se på med at gø­re sig klog på, hvad det er, der rø­rer sig, hvis man er i be­hand­ling el­ler ik­ke har børn. Man kom­mer let til at si­ge nog­le for­ker­te ting af om­sorg for per­so­nen. En klas­si­ker er ’op på he­sten igen’, og ’na­e­ste jul er det må­ske jer’. Men det ved man jo ik­ke. At va­e­re i be­hand­ling er jo som at kø­be en Lotto-kupon. Det er ik­ke al­le - men hel­dig­vis fle­re og fle­re - der får den sto­re ge­vinst. Men der er in­gen ga­ran­ti­er,« si­ger Dort­he Knud­sen.

Psy­ko­te­ra­pe­ut Na­net­te Vabø, der og­så selv er ufri­vil­ligt barn­løs, og er blandt an­det til­knyt­tet Lands­for­e­nin­gen for Ufri­vil­ligt Barn­lø­se og fer­ti­li­tets­kli­nik­ken Co­pen­ha­gen Fer­ti­li­ty Cen­ter, si­ger:

Drop de go­de råd

»Hvis man øn­sker sig børn og ik­ke har no­gen, kan ju­len bli­ve om­k­lam­ren­de og fø­les for­kert. Det bli­ver me­get ty­de­ligt, at man ik­ke har børn og ik­ke er helt det men­ne­ske, man ger­ne vil va­e­re. Ta­en­der man for fjern­sy­net, er der ju­le­ka­len­der for børn på bå­de den ene og den an­den ka­nal og fa­mi­lie­film og ju­le­film, der kred­ser om det at ha­ve børn og va­e­re sam­men som fa­mi­lie.«

’’

Hen­des bed­ste råd til ven­ner og fa­mi­lie til barn­lø­se er at drop­pe de vel­me­nen­de råd, der of­te sår­er me­re, end de op­mun­trer.

»Min mor sag­de en­gang til mig, at den ene­ste me­ning med li­vet er at få børn. Det var jo sødt ment, men der er he­le ti­den en bag­si­de af de her råd. Må­ske kan man sim­pelt­hen ik­ke rum­me fle­re ’det skal nok gå’ el­ler ’prøv igen’. For ta­enk hvis ik­ke det går, hvis det vit­ter­ligt ik­ke lyk­kes? Det er den usik­ker­hed, man le­ver med som ufri­vil­ligt barn­løs i be­hand­ling,« ad­va­rer Na­net­te Vabø.

Hun po­in­te­r­er, at man er ale­ne i he­le for­lø­bet med be­hand­ling for barn­løs­hed, uan­set om man er i et par­for­hold el­ler ar­bej­der på at bli­ve so­lo­mor, og det vil fa­mi­lie og ven­ners prik­ken til fø­lel­ser­ne ik­ke aen­dre på:

»Man kom­mer let til at va­e­re en­som, for der er jo ik­ke no­gen, der kan gø­re det for dig. Det er ens egen rej­se og kamp. Og­så selv om man er et par. For det er to for­skel­li­ge for­løb og to for­skel­li­ge fø­lel­ses­for­løb, man gen­nem­går. Gra­en­sen for, hvor la­en­ge man vil fort­sa­et­te kan va­e­re for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.