FLA­E­SKE­S­TE­GEN S VA­E­RE KROGMODNE

Krog­mod­ning er hem­me­lig­he­den bag den per­fek­te fla­e­ske­s­teg ju­le­af­ten. La­er hvor­for med BTs Madsko­le

BT - - SØNDAG -

Kig godt på den rå fla­e­ske­s­teg på bil­le­det? Mang­ler der no­get? og tør­mod­ne,« si­ger BT’s slag­ter­me­ster.

Et godt styk­ke kød fra ung­kva­eg kan ha­en­ge i 2-4 uger. Svi­ne­kød mod­nes hur­ti­ge­re end ok­se­kød.

»Prøv at ska­e­re en ko­te­let af en svi­ne­kam, der har ha­engt i syv da­ge i og steg den på en ry­gen­de varm pan­de. Det er en helt an­den ver­den,« lover han.

Fre­mel­sker den go­de smag

Iføl­ge Pe­ter Ste­en kan en­hver slag­ter i en vis al­der hu­ske, at de­res me­ster hav­de en kam ha­en­gen­de in­de i hjør­net af kø­le­rum­met, som han dag­ligt skar et par go­de ko­te­let­ter af.

»Når man mod­ner kø­det på den må­de, så fre­mel­sker man og­så den smag, der er i kø­det,« si­ger Pe­ter Ste­en.

Men det hand­ler ik­ke kun om smag. Li­ge nøj­ag­tig når det ga­el­der fla­e­ske­s­te­gen, gi­ver krog­mod­nin­gen god me­ning på fle­re pla­ner. En af hem­me­lig­he­der­ne bag den sprø­de sva­er er, at sva­e­ren ik­ke er våd.

»Du får me­get let­te­re ved at la­ve en sprød sva­er, når det he­le ik­ke er vå­dt af køds­aft og vand,« si­ger Pe­ter Ste­en, der op­for­drer til, at man går til si­ne lo­ka­le slag­ter og be­der om krog­mod­net kød.

Det kan og­så la­de sig gø­re i su­per­mar­ke­der, som har egen slag­ter.

»Det, der lig­ger i kø­le­di­sken, er 100 pro­cent ik­ke krog­mod­net. Men slag­te­ren i su­per­mar­ke­det har og­så en krog i kø­le­rum­met, han kan ha­en­ge kød på. Tag fat i ham og sig, du ger­ne vil be­stil­le en krog­mod­net fla­e­ske­s­teg. Må­ske fal­der han ned af sto­len, men på den go­de må­de,« ly­der det fra Pe­ter Ste­en, der ik­ke me­ner, at sel­ve krog­mod­nin­gen be­hø­ver at ko­ste me­re.

Det, der ko­ster, er, at dy­ret har gå­et frit og spist øko­lo­gisk.

»Krog­mod­nin­gen er kun hånd­te­rin­gen af kø­det. Hvis du vil ha­ve det yp­per­ste til jul, skal du be­stil­le en krog­mod­net fla­e­ske­s­teg fra et øko­lo­gisk lands­vin, der selv har fun­det sin fø­de. Sma­gen bli­ver me­get me­re kom­pri­me­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.