AN­NET­TE HEI­CK Hyg­ge med ek­stra sva­er

BT - - SØNDAG -

Ida­gens klum­me får I to go­de, al­ter­na­ti­ve tip til ju­len. Det før­ste ta­ger sit ud­spring i hi­sto­ri­en. Og lad os da ba­re be­gyn­de med ju­le­ka­len­de­ren på DR1, ’Absalons hem­me­lig­hed’, hvor bør­ne­ne fak­tisk får en del hi­sto­risk vi­den, sam­ti­dig med at se­ri­ens forta­el­ling er godt skru­et sam­men. PÅ MAN­GE MÅ­DER hand­ler det om Kø­ben­havns grund­la­eg­ger, Absa­lon, og jeg må da in­drøm­me, at det gav mig og un­ger­ne blod på tan­den til at dyk­ke lidt la­en­ge­re ned i den hi­sto­rie. Det kan va­e­re, jeg har va­e­ret uop­ma­er­k­som, men jeg vid­ste f.eks. ik­ke, at Absa­lon og Es­bern Sna­re var brødre, og da hel­ler ik­ke, at den se­ne­re kong Val­de­mar I var de­res foster­bror. Ta­enk, hvor spa­en­den­de! Og det brin­ger mig til­ba­ge til sid­ste års ju­le­tur. Vi har den tra­di­tion i fa­mi­li­en, at vi 23. de­cem­ber ta­ger på ju­le­tur i Kø­ben­havn. Det er en hyg­ge­tur, hvor vi bli­ver lidt klo­ge­re, får set nog­le spa­en­den­de ting, har dej­ligt samva­er og så er det så godt som gra­tis. Sid­ste år var over­skrif­ten ’kon­gens Kø­ben­havn’ og tog ud­gangs­punkt i Chri­sti­ans­borg, hvor vi selv­føl­ge­lig skul­le be­sø­ge den gam­le ru­in fra Kø­ben­havns slot og Absalons borg. SOM­ME TI­DER REJ­SER men­ne­sker langt for at la­e­re no­get nyt el­ler se no­get spa­en­den­de, men det er min på­stand, at vi slet ik­ke be­hø­ver at ta­ge så langt va­ek. Vi gi­ver de un­ge ind­tryk af, at det skal va­e­re dyrt og ekso­tisk at rej­se ud, men som før na­evnt kan det va­e­re gan­ske bil­ligt at få en fed op­le­vel­se. Med fa­re for at det her kom­mer til at vir­ke som en turist­bro­chu­re, så vil jeg løf­te slø­ret for, hvor­dan vo­res tid­li­ge­re ju­le­tu­re har va­e­ret skru­et sam­men. Så har I lidt in­spira­tion til ju­le­fe­ri­en: DANMARKS HEL­TE – Det var en tur, der be­gynd­te ved min fars on­kels grav på Ve­stre Kir­ke­gård. Han var nem­lig mod­stands­mand og blev skudt i 1945. Vi be­søg­te og­så den lej­lig­hed, hvor ty­sker­ne hen­te­de ham. Der­ef­ter tog vi på Ka­stel­let og fik en rund­vis­ning, og vi så det flot­te monu­ment for Danmarks sol­da­ter. CHRI­STI­ANS­HAVN – Vi ind­led­te tu­ren på Rigs­ar­ki­vet, hvor vi fik lov at se nog­le af Chri­sti­an IVs op­teg­nel­ser. Det var in­ter­es­sant, og­så for de to små dren­ge, vi hav­de med. Der­ef­ter spad­se­re­de vi over Knip­pels­bro og ned til Chri­sti­a­nia, hvor vi gik på ju­le­mar­ked, og un­der froko­sten på Ba­stio­nen og Lø­ven kun­ne jeg la­e­se lidt ek­stra hi­sto­rie-god­ter op fra Ber­ling­s­kes Jør­gen Lar­sens bø­ger om det gam­le Kø­ben­havn. DA MOR­FAR VAR UNG – Det var må­ske vo­res al­ler­bed­ste tur med et be­søg på Kø­ben­havns by­mu­se­um, som hav­de en udstil­ling om pig­t­rå­ds­mu­sik. Bag­ef­ter tog vi en spad­se­re­tur i kvar­te­ret mel­lem Fre­de­riks­berg og Vester­bro, hvor min far vok­se­de op, run­de­de sky­de­ba­nens fan­ta­sti­ske le­ge­plads, og så løb vi på skøjter på Fre­de­riks­berg Rund­del i sne­vejr om af­te­nen. Det kun­ne ik­ke bli­ve me­re ju­let. JEG ER AL­DRIG ret me­get for at af­slø­re årets te­ma, som er nø­je til­ret­telagt, men hvis I lover ik­ke at slad­re, så er tit­len i år: På top­pen af Kø­ben­havn! Jeg kan så varmt an­be­fa­le, at ae­l­dre ge­ne­ra­tio­ner de­ler ud af de­tal­jer fra de­res barn­dom til de yn­gre, og at man op­sø­ger hi­sto­ri­en, så un­ge men­ne­sker la­e­rer, at det ik­ke ba­re er uved­kom­men­de levn fra ’gam­le da­ge’, men at der rent fak­tisk var børn og un­ge pra­e­cis som dem med sor­ger, gla­e­der og ud­for­drin­ger pra­e­cis som de­res. Må­ske i en an­den ind­pak­ning, ja­vel, men of­te op­le­ver jeg, at ud­vik­lin­gen slet ik­ke går så sta­er­kt, som vi tror. Hi­sto­ri­en gen­ta­ger sig. NÅH, JA – og så det an­det tip: Køb en ek­stra si­de rid­set sva­er hos slag­te­ren, så har du dob­belt op på fla­e­skesva­er ju­le­af­ten! Se, det er no­get, der kan bru­ges. Gla­e­de­lig jul.

bt.dk/brev­kas­ser om, du har sprun­get no­get over. Du har for­ladt et gam­melt ae­g­te­skab, og det kan der ha­ve va­e­ret al mulig god grund til, men jeg tror på, man skal dyk­ke ned i ma­te­ri­en og fin­de ud af, hvor­for det gik galt. Hvor det gik galt? Hvil­ket an­svar man selv hav­de for, at det gik galt? Det kan va­e­re nyt­tigt at va­e­re nys­ger­rig om, hvor­for ting går ska­evt. Ik­ke mindst for­di man får en mu­lig­hed for at la­e­re sig selv bed­re at ken­de.

La­es he­le Annettes svar på bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.