Jeg er flyt­tet fra ham – og nu vil han det he­le

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te Jeg har i 27 år va­e­ret sam­men med den sam­me mand, som og­så er far til min søn, som snart er 25 år. For tre år si­den fin­der jeg sam­men med en an­den – har kendt ham fra mi­ne un­ge da­ge og va­e­ret me­get fo­rel­sket i ham. Han si­ger, at jeg skal flyt­te ind hos ham, og at han el­sker mig. Der er man­ge slag un­der­vejs, og vi går igen­nem dem, ind­til der in­gen ka­er­lig­hed er fra ham. Han rin­ge­de kun for at hø­re, hvad vi skul­le ha­ve til af­tens­mad, og jeg sør­ge­de for hu­set, ha­ven, var­te­de ham og hans søn på 16 år op. Gjor­de alt for hans fa­mi­lie og gik på ar­bej­de, men hjalp til hjem­me (han er selv­sta­en­dig land­mand). Han mang­le­de in­tet, men jeg be­tal­te mi­ne eg­ne ud­gif­ter: fri­sør, tand­la­e­ge, tøj, sko, ta­sker – ja, alt plus no­get til hus­hold­nin­gen. Jeg be­tal­te ik­ke mad til hans me­d­ar­bej­der, det vil jeg ik­ke, men han kør­te i min bil. Min fa­mi­lie be­ma­er­ke­de hans må­de at va­e­re på og sag­de til mig, at han ud­nyt­te­de mig. Han ret­te­de på mig og sag­de, at jeg kun har hår mel­lem ører­ne. Jeg bo­e­de gra­tis, så jeg måt­te ik­ke si­ge det, og han var he­le ti­den ne­ga­tiv over for mig, men over for an­dre smi­le­de han og sag­de no­get sjovt. Der er gå­et no­get tid nu. Jeg er flyt­tet fra ham, men nu vil han det he­le, hvis ba­re jeg flyt­ter hjem igen. Men så­dan som jeg har det med mig selv og den vej, jeg er ved at ta­ge ar­bejds­ma­es­sigt, plus med min søn, så har jeg ik­ke lyst til det. Men jeg vil ger­ne hø­re din me­ning om det he­le, så jeg kan hø­re, om jeg har hår mel­lem ører­ne el­ler ba­re er dum. Ka­e­re dig! For­lod du mon din mand gen­nem 27 år for den­ne land­mands skyld? Det hå­ber jeg fak­tisk virkelig ik­ke, for det vir­ker som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.