Cru­i­se­re­kord i Aar­hus

BT - - REJSER -

»Vi blan­de­de blod og brug­te nog­le år på at ud­vik­le det. Vi vid­ste, at det vil­le bli­ve et langt, sejt tra­ek,« si­ger Ni­co­lai Krøy­er, der er kun­de­chef for Aar­hus Havn. Sam­ar­bej­det gi­ver suc­ces Han me­ner, at sam­ar­bej­det og op­bak­nin­gen fra de lo­ka­le bu­tik­ker og sto­re in­sti­tu­tio­ner har gjort den sto­re for­skel.

»An­dre ste­der har man må­ske ik­ke helt den sam­me mu­ske­terånd, som vi har haft. Vi har er­kendt, at vi er af­ha­en­gi­ge af hin­an­den, og jeg tror, det har med­vir­ket til, at vi har suc­ces nu,« si­ger Ni­co­lai Krøy­er.

Til sam­men­lig­ning reg­ner Aal­borg med at mod­ta­ge 18.400 kryd­stogts­ga­e­ster i 2016, mens tal­let er 14.000 i Ska­gen, 8.000 i Røn­ne og 6.000 i Fre­de­ri­cia. Kø­ben­havn vil mod­ta­ge om­kring 710.000 i 2016, hvil­ket er en stig­ning i for­hold til 2015, men dog fa­er­re end i pe­ri­o­den 2011-13, hvor der kom cir­ka 800.000 år­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.