Dansk hi­sto­rie

BT - - REJSER -

Der er ik­ke man­ge ste­der ude i ver­den, der kan pra­le af så me­gen dansk for­tid, der sta­dig er så ty­de­lig som de tid­li­ge­re Dansk Ve­stin­di­ske Øer. Dan­mark var i 1600- og 1700-tal­let ko­loni­magt på øer­ne og an­lag­de bl.a. en ra­ek­ke for­ter for at for­sva­re sig mod pira­ta­n­greb. Isa­er Fort Chri­sti­ansva­ern (foto) i Chri­sti­an­sted på St. Croix er vel­be­va­ret, og in­de­hol­der et min­dre, men me­get in­ter­es­sant mu­se­um. Og­så gu­ver­nør­hu­set i Chri­sti­an­sted, fra hvis tag det dan­ske flag sta­dig va­jer, og ga­der­ne om­kring for­tet, som blev an­lagt i 1700-tal­let og har dan­ske nav­ne, er en del af hi­sto­ri­en om Dan­mark i Ca­ri­bi­en.

Dan­sker­ne an­lag­de en ko­lo­ni så langt hjem­me­fra for at få del i den han­del, der den­gang fl­o­re­re­de liv­ligt over At­lan­ten. Drif­ti­ge dan­ske køb­mand eks­por­te­re­de bl.a. vå­ben til Afri­ka og fik til gen­ga­eld sla­ver, der kun­ne ar­bej­de i suk­ker­plan­ta­ger­ne på de Dansk Ve­stin­di­ske Øer. Sla­ver­ne le­ve­de un­der kum­mer­li­ge for­hold, og det er ik­ke et smukt ka­pi­tel i den dan­ske hi­sto­rie, hel­ler ik­ke selv om Dan­mark i 1792 var det før­ste land, som for­bød sla­ve­han­del.

I dag kan man be­sø­ge The Whim (foto) på St. Croix, der er en af de suk­ker­plan­ta­ger, som sla­ver­ne ar­bej­de­de på. Plan­ta­gen var en af de ri­ge­re i Dansk Vestin­di­en, og på den gu­i­de­de rund­t­ur her op­le­ver man pri­ma­ert, hvor­dan plan­ta­ge­e­je­ren le­ve­de. Sla­ver­nes kum­mer­li­ge for­hold sprin­ger man lidt let­te­re over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.