Ga­stro­no­mi

BT - - REJSER -

Køk­ke­net på de ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er er en blan­ding af al­ver­dens an­dre køk­ke­ner - isa­er ame­ri­kansk, me­xi­cansk og asi­a­tisk - så at be­de om no­get de­ci­de­ret tra­di­tio­nelt, er ik­ke så nemt. Dog kan man som en tom­mel­finger­re­gel gå ud fra, at der er ad­skil­li­ge ting fra ha­vet på de fle­ste me­nu­kort, og at det er va­erd at va­el­ge. Frugt og grønt­sa­ger er of­test dyr­ket lo­kalt, prøv isa­er de lo­ka­le mango­er og pa­pay­a­er, og smag de for­skel­li­ge ekso­ti­ske kryd­de­ri­er.

På St. Croix får den hyg­ge­li­ge re­stau­rant Strand Ea­te­ry i Strand Stre­et me­get ros for kom­bi­na­tio­nen af god mad og ur­ban stem­ning på den af­slap­pe­de må­de. Lo­ka­let er småt, og støj­ni­veau­et højt, men ma­den er skarp - fra ame­ri­ka­ner­fa­vo­rit­ten ’ma­ca­ro­ni and che­e­se’ på al­skens må­der til et stort ud­valg af fi­ske­ret­ter - af­ha­en­gig af, hvad der er fan­get den dag, og en an­be­fa­lings­va­er­dig rom og cho­ko­la­de­ka­ge på des­sert­kor­tet.

Skal det va­e­re me­get lo­kalt og upra­e­ten­tiøst, skal man la­eg­ge vej­en for­bi La Re­i­ne Chi­ck­en Sha­ck (foto), som er en klas­si­ker for de lo­ka­le - og ef­ter­hån­den og­så for en del turi­ster. Her, på et jord­stam­pet gulv un­der et halv­tag, får man kyl­lin­ger på spyd ser­ve­ret i ta­keaway fla­m­ingo-bok­se sam­men med di­ver­se til­be­hør, fra ris og kar­tof­fel­mos til den ka­rak­te­ri­sti­ske jo­hn­nyca­ke, som er en fri­te­ret ma­js­bol­le. Ma­den er fa­bel­ag­tig, og stem­nin­gen ved lang­bor­de­ne er me­get af­slap­pet.

På St. Tho­mas er re­stau­rants­ce­nen ge­ne­relt lidt me­re for­nem end på St. Croix, f.eks. på Oce­a­na Re­stau­rant i by­de­len Fren­ch­town, som er ind­ret­tet i den tid­li­ge­re dan­ske gu­ver­nør Jur­gen Iver­sens vil­la helt ud til ha­vet. Ma­den er af høj kva­li­tet, uan­set om man va­el­ger fisk el­ler kød, og vin­kor­tet (re­stau­ran­ten er og­så en vin­bar) er im­po­ne­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.