Cy­kel­stra­bad­ser for livs­ny­de­re

BT - - REJSER -

DAN­MARK vo­res in­struk­tør be­ha­en­digt en frysepo­se med lidt la­ek­kert. Pe­a­nuts, cho­ko­la­de og Ma­ta­dor­mix. Så var an­stren­gel­sen al­li­ge­vel ik­ke helt for­ga­e­ves. Ga­stro­no­mi og mud­der Vi bli­ver ge­ne­relt for­ka­e­let un­der vo­res op­hold i Hald Ege, lidt uden for Vi­borg. Un­der tit­len ’MTB GetAways - Ga­stro­no­mi og Mud­der’ har Ni­els Bug­ges Kro & Ho­tel skabt et mo­un­tain­bi­ke­kon­cept, der til­freds­stil­ler bå­de den ak­ti­ve na­tu­rel­sker og den ma­ge­li­ge livs­ny­der. Og man kan sag­tens nø­jes med kun at va­e­re én af de­le­ne, for­kla­rer ar­ran­gø­rer­ne bag.

Na­tu­ren kan og­så ind­ta­ges til fods el­ler fra vin­du­eskar­men i et af de 14 for­skel­ligt ud­for­me­de og in­di­vi­du­elt ind­ret­te­de va­e­rel­ser bag ho­tel­lets bin­dings­va­erk. Nog­le rum har hems, nog­le drøm­me­seng og end­nu an­dre har ud­syn til stjer­ne­him­len un­der lofts­b­ja­el­ker­ne. Et af va­e­rel­ser­ne har så­gar et ba­de­kar med lø­ve­fød­der, men ef­ter 25-30 ki­lo­me­ters ter­ra­en­kør­sel er isa­er ste­dets vild­marks­bad et hit. I hvert fald er det den sto­re tra­e­bal­je med dam­pen­de varmt vand, de fle­ste af os, iført ho­tel­lets ba­de­kå­ber og tø­f­ler, tris­ser ud til oven på dagens cy­kel­stra­bad­ser.

I balj­en ved si­den af ho­tel­lets uden­dørs sau­na drøm­mer vi os til en mas­sa­ge lig den, der vil va­e­re at fin­de, når kon­cep­tet for al­vor star­ter op. Imens får vi ser­ve­ret frugt og ka­ge, samt ska­en­ket en øl, men fa­dølsan­la­eg­get dril­ler, så i ste­det kom­mer folk hin­an­den ved over en fla­ske Thor Pils­ner. Oven på an­stra­en­gel­ser­ne sma­ger den så­ma­end hel­ler in­tet min­dre end frem­ra­gen­de. Og med nak­ken hvi­len­de på tra­e­kar­rets kant går en stor del af snak­ken med at genop­le­ve dagens ind­tryk fra sad­len.

Som

kon­cept­tit­len

un­der­stre­ger, er mo­un­tain­bi­ke ta­enkt som et ho­ved­for­mål. Sam­men med den lo­ka­le virk­som­hed Expl­o­re MTB er der sør­get for, at al­le kan va­e­re med. Fra mor­genstun­den ind­de­ler in­struk­tø­rer­ne sig i tre hold: ny­be­gyn­der, let øvet og tur­bo, hvor vi mel­der os til ef­ter er­fa­ring. Del­ta­ger­ne ta­el­ler alt fra de helt grøn­ne til gar­ve­de mo­un­tain­bi­ke­re og så­gar et par pro­fes­sio­nel­le lan­de­vejs­ryt­te­re.

For ud­styrs­ryt­ter­ne til­by­der Ni­els Bug­ges Ho­tel bå­de va­ske­plads, va­er­k­sted og af­låst op­be­va­ring af gre­jet. For de, der er kom­met uden, kan bå­de cy­kel, hjelm og dunk le­jes for 200 kr. om da­gen. Sport­støj skal al­le dog selv ha­ve med. Suc­ces for be­gyn­de­re Jeg selv sprin­ger på mor­ge­nens be­gyn­der­hold, hvor vi får de helt ba­sa­le ting på plads. Selv det at brem­se og skif­te gear. Men trods, at det

NI­ELS BUG­GES HO­TEL

Pris:

To el­ler tre over­nat­nin­ger ko­ster hhv. 3.499 og 4.399 kr. per per­son. Cy­kel og ud­styr kan le­jes for 200 kr. om da­gen.

MTB GetAways er et re­la­tivt nystar­tet kon­cept og plan­la­eg­ges ud fra ef­ter­spørgsel. Book­in­ger be­gyn­der igen fra uge 2, og bå­de pri­va­te og virk­som­he­der kan be­stil­le et op­hold. Har man eget ud­styr og kø­rer ale­ne, kan spor og fa­ci­li­te­ter be­nyt­tes året rundt.

Ni­els Bug­ges Ho­tel lig­ger mel­lem Vi­borg og Her­ning og kan nås med bus fra beg­ge by­er. Er man i bil, har ste­det par­ke­ring.

Ni­els Bug­ges Ho­tel hu­ser den vel­renom­me­re­de Re­stau­rant Skov og la­eg­ger ram­me til den in­ter­na­tio­na­le teg­ne­kon­kur­ren­ce Car­toon Award, samt lø­ben­de op­tra­e­de­ner med bl.a. mu­si­ke­re og stand-up-ko­mi­ke­re. Ste­det har sam­ti­dig en ra­ek­ke sam­ar­bejds­af­ta­ler med bl.a. Vi­borg Svøm­me­hal og mu­se­er i om­rå­det, f.eks. Is­hu­set Dol­lerup Bak­ker. Er man ik­ke til cyk­ling, an­be­fa­ler de lo­ka­le en­ten van­dring el­ler en tur i ro­båd på Hald Sø. An­dre ak­ti­vi­te­ter er des­u­den på teg­ne­bra­et­tet, f.eks. styr­ke­tra­e­ning i det fri.

www.ni­els­bug­ge­skro.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.