E, tak!

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

SØN­DAG 20. DE­CEM­BER 2015 får fem­te­plad­sen. Det er selv­føl­ge­lig ir­ri­te­ren­de, at vi en­der uden­for top 4. Men vi skal ha­ve slut­tet godt af her i Her­ning og si­ge tak for nog­le fan­ta­sti­ske uger. Jeg tro­e­de, rus­ser­ne vil­le en­de i fi­na­len, så vi bli­ver må­lt mod nog­le go­de spil­le­re. Jeg hå­ber, der kom­mer man­ge til­sku­e­re, for vi skal ha­ve en fest de­r­in­de,« si­ger hun.

Må­l­vog­ter Rik­ke Poul­sen, der spil­le­de en stor kamp mod Mon­te­ne­gro,

VM I DAG OG VEJ­EN TIL RIO DAGENS VM-KAM­PE: FI­NA­LE: BRONZEKAMP: KAMP OM 5.-6. PLAD­SEN: KAMP OM 7.-8. PLAD­SEN: er og­så op­sat på, at VM en­der med dansk sejr.

»Vi spil­ler for fuld styr­ke. Hel­le­re en fem­te- end en sjet­te­plads. Vi skyl­der os selv at gø­re vo­res bed­ste. Bli­ver vi num­mer fem, vi­ser vi Dan­mark, at vi er ta­et på de bed­ste: En sejr over Rusland vil gi­ve os selv­til­lid, som vi kan bru­ge frem­over,« si­ger Rik­ke Poul­sen.

I Dansk Hånd­bold For­bund be­teg­ner for­mand Per Ber­tel­sen VM som en suc­ces før sid­ste­da­gens fi­re kam­pe.

»Alt er klap­pet or­ga­ni­sa­to­risk, og med sam­let 150.000 til­sku­e­re bli­ver der over­skud på regn­ska­bets bund­linje,« si­ger han.

Al­le­re­de til som­mer er DHF igen va­ert for et stort in­ter­na­tio­nalt mester­skab, når U20- EM spil­les i hal­ler i Kol­ding Kom­mu­ne.

»Vi når li­ge ak­ku­rat at få spil­let fi­na­len, in­den vi ta­ger til OL i Rio,« si­ger Per Ber­tel­sen.

Kl. 17.15 Nor­ge-Hol­land (vi­ses på DR1) Kl. 14.45 Ru­ma­e­ni­en-Po­len (vi­ses på TV2) Kl. 12.15 Dan­mark-Rusland (vi­ses på TV2) Kl. 9.45 Mon­te­ne­gro-Frank­rig (vi­ses på DR3) Re­sul­ta­ter­ne af dis­se kam­pe vil af­gø­re, hvor­dan de tre grup­per i OLkva­li­fi­ka­tio­nen til marts kom­mer til at se ud. Dan­mark kan ik­ke en­de i grup­pe 1 med Ja­pan, Tu­nesi­en, VMs num­mer 2 og VMs num­mer 7. Dan­mark pla­ce­res en­ten i grup­pe 2 (VMs num­mer 3, VMs num­mer 6, Uru­gu­ay og et end­nu ukendt europaeisk hold, der kan bli­ve Sve­ri­ge), el­ler i grup­pe 3 (VMs num­mer 4, VMs num­mer 5, Me­xi­co og et end­nu ukendt europaeisk hold, der kan bli­ve Spanien)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.