DE UOVERVIND ... de gjor­de det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

11 år tid­li­ge­re. Cirk­len var ful­dendt. Men Lei­ce­ster og Ra­ni­e­ri er langt fra fa­er­di­ge end­nu. Det vi­ste gårs­da­gens over­be­vi­sen­de 3-2-sejr ude over Ever­ton. I skyg­gen af Var­dy Lei­ce­ster har va­e­ret de go­de forta­el­lin­gers hol­de­plads i den­ne sa­e­son. Klub­ben, der blot for et år si­den var dømt til sik­ker nedryk­ning fra den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague, har ta­get et på al­le må­der ufor­ud­set kvan­tespring, fø­rer nu liga­en og lig­ner en op­rig­tig mester­skabs­kan­di­dat. Det er Lei­ce­ster, vi ta­ler om her. En klub, hvis største mål er at over­le­ve end­nu en sa­e­son blandt Man­che­ster Uni­ted, Ar­se­nal, Man­che­ster Ci­ty, Li­ver­pool og al­le de an­dre. Ra­ni­e­ri har helt sik­kert få­et os til at bli­ve me­re vel­or­ga­ni­se­ret. Han kan godt li­de, vi spil­ler kom­pakt, so­lidt og er sva­e­re at bry­de ned top­hold. Helt ube­skre­vet er han dog ik­ke. Re­van­che blev til ros Med er­fa­ring som tra­e­ner fra Napoli, Fi­o­ren­ti­na, Va­len­cia, At­le­ti­co Madrid, Chel­sea, Ju­ven­tus, Ro­ma, In­ter, Mo­na­co og det gra­e­ske lands­hold er Clau­dio Ra­ni­e­ri en vel­be­van­dret herre i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Men en re­tur til en­gelsk fod­bold kom bag på al­le en­gel­ske eks­per­ter og jour­na­li­ster. Al­li­ge­vel har ita­li­e­ne­ren gi­vet Lei­ce­ster et in­ter­na­tio­nalt snit. Men det er ik­ke, for­di han har re­vo­lu­tio­ne­ret for­ga­en­ge­ren Ni­gel Pear­sons ar­bej­de.

»Clau­dio har be­holdt me­get af det sam­me som sid­ste år, og det har hjul­pet, at vi har nog­le af de sam­me i tra­e­ner­sta­ben som un­der Pear­son. Cla­dio har få­et nog­le af si­ne eg­ne folk ind fra Ita­li­en, og de har sat de­res pra­eg. Han har helt sik­kert få­et os til at bli­ve me­re vel­or­ga­ni­se­ret. Han kan godt li­de, vi spil­ler kom­pakt, so­lidt og er sva­e­re at bry­de ned,« har Lei­ce­ster-spil­le­ren Marc Al­brigh­ton ud­talt til Daily Mir­ror.

Trods et for­ry­gen­de ef­ter­år, hvor Lei­ce­ster stik imod al sans og lo­gik fø­rer Pre­mi­er Le­ague, skul­le Ra­ni­e­ri vik­les ind i Chel­sea og José Mourin­hos ned­t­ur, før ro­ser­ne kom fra om­ver­de­nen.

»Det var på grund af sej­ren over Li­ver­pool i den sid­ste kamp (i 2003/04-sa­e­so­nen, red.), at vi kom i Cham­pions Le­ague. Det var es­sen­ti­elt for at lok­ke Abram­ovic til. Clau­dio spil­le­de sin rol­le i at red­de Chel­sea,« lød det tid­li­ge­re på ugen fra den for­hen­va­e­ren­de Chel­se­a­di­rek­tør Tre­vor Birch over for The Gu­ar­di­an.

Og nu er Ra­ni­e­ri i fuld gang med at red­de Lei­ce­ster. Og me­re til ef­ter 3-2-sej­ren i gårs­da­gens kamp mod Ever­ton.

HOLD SOM MA­NA­GER

ik­ke dem, der en­gang slog Brønd­by ud af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen i slut­nin­gen af 90’er­ne? Jo, li­ge pra­e­cis. Og året ef­ter top­pe­de Bo­a­vis­ta-kur­ven. For før­ste gang i 55 år var det ik­ke en af de tre sto­re klub­ber i Portu­gal - FC Por­to, Ben­fi­ca el­ler Spor­ting Lis­sa­bon - der vandt mester­ska­bet. Upå­ag­te­de Bo­a­vist­as hi­sto­ri­ske be­drift er ik­ke ble­vet gen­ta­get si­den, da de tre sto­re klub­ber igen har sat sig so­lidt på tro­nen. der gjor­de Pre­ben Elkja­er til en le­gen­de i Vero­na. Klub­bens før­ste og hidtil ene­ste ita­li­en­ske mester­skab. Ju­ven­tus, AC Milan og In­ter var blandt ka­em­pe­fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de Scu­det­to­en, men de slut­te­de end ik­ke i top tre. I ste­det var det Vero­n­a­spil­ler­ne Elkja­er, HansPe­ter Bri­e­gel ogGi­u­sep­pe Gal­de­ri­si, der skab­te hi­sto­rie, som end­nu ik­ke er ble­vet gen­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.