F1-sa­e­so­nen i tal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Årets over­ha­ling:

Lewis Ha­mi­lon. Han var i sa­er­klas­se em til om­kring Ita­li­ens rand Prix, men så var er­ce­des-mak­ker Ni­co os­berg plud­se­lig hur­ti­e­re. Al­li­ge­vel: Et fuldt for­ent ver­dens­mester­skab Ha­milt­on, der nu har ge så man­ge VM-tit­ler om sit idol Ayr­ton Sen­na

Ke­vin Magnus­sen. Okay - en bil­lig bag­grund at bril­le­re på, for dan­ske­ren var den ene­ste re­ser­ve­kø­rer, der kom i ak­tion i år. Men hans ind­sats i Au­stra­li­en som stand-in for den kva­e­ste­de Fer­nan­do Alonso var im­po­ne­ren­de: Uden na­ev­ne­va­er­dig for­be­re­del­se var han re­elt hur­ti­ge­re end Jen­son But­ton i Al­bert Park

Da Lewis Ha­milt­ons crew kald­te ham i pit til et ek­stra og re­elt unød­ven­digt pit-stop i Mo­na­co. Det ka­ste­de sej­ren i ha­en­der­ne på Mer­ce­des-mak­ker Ni­co Ros­berg n til Fer­nan­do na. Gif­ti­ge dam­pe? ? Det ene­ste der er McLa­rens of­fi­ci­el­le . Hel­ler ik­ke Alonso

Pa­stor Mal­do­na­do. Ve­nezu­ela­ne­ren gen­nem­før­te fa­er­re om­gan­ge end al­le an­dre fa­ste kø­re­re i 2015-fel­tet. Han ud­gik fra halv­de­len af lø­be­ne - i seks af dem in­den for de før­ste fem om­gan­ge. Han le­ve­de 100 pro­cent op til øge­nav­net ’Cras­h­do­na­do’

Da Max Ver­stap­pen fik for­bi Fe­lipe Nasr i Bel­gi­ens Grand Prix. På yder­si­den af Blan­chi­montsvin­get og på et tids­punkt med al­le fi­re hjul på cur­ben. Med ta­et på 300 km/t

Fer­nan­do Alonso i Ja­pans Grand Prix på Hon­das hjem­me­ba­ne i Suzuka: »Den fø­les som en GP2-mo­tor,« var be­skri­vel­sen af den ja­pan­ske tur­bo-V6er på wor­ld-wi­de li­ve-tv.

Fin­nen fik bøl­le-bank af Fer­ra­ri-mak­ker Fer­nan­do Alonso i 2014, og møn­ste­ret fort­sat­te i år, da Se­ba­sti­an Vet­tel af­lø­ste spa­ni­e­ren. Den fin­ske eks­ver­dens­me­ster er i dag ba­re en mel­lem­god an­den­kø­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.