Chri­sti­an red­det

BT - - NYHEDER -

Sur­fers Pa­ra­di­se på den au­stral­ske øst­kyst er langt­fra en ufar­lig ba­de­strand. Stran­den er som så man­ge an­dre stran­de på den au­stral­ske øst­kyst ma­er­ket af med ba­de­flag, som pra­e­cist sig­na­le­rer, hvor det er sik­kert at ba­de.

Det forta­el­ler den dan­ske sur­fer Kas­per Brix fra Dansk Surf & Raf­ting For­bund, som ken­der om­rå­det.

»Det er net­op for­di, der er kraf­ti­ge ud­ad­gå­en­de strøm­me vis­se ste­der. Og nog­le gan­ge er det for at sig­na­le­re, hvor folk skal ba­de, så liv­red­der­ne kan hol­de øje med dem,« si­ger Kas­per Brix, der står for sur­fer-af­de­lin­gen i Dansk Surf & Raf­ting For­bund.

Iføl­ge de ame­ri­kan­ske me­di­er holdt prins Chri­sti­an og re­sten af fa­mi­li­en sig net­op in­den for ba­de­fla­ge­ne.

»Jeg har få­et at vi­de, at han var mel­lem fla­ge­ne, hvil­ket be­ty­der, at han var i et om­rå­de, som pa­trul­je­res af liv­red­dere,« si­ger jour­na­list Aman­da Aba­te fra 7 News.

Men der er ik­ke tvivl om, at na­bo­by­en Sur­fers Pa­ra­di­se ik­ke har få­et sit navn uden grund: bøl­ger­ne er sto­re, og strøm­me­ne til ti­der util­reg­ne­li­ge på den sol­be­skin­ne­de au­stralsk kyst.

»Det er et stør­re hav med stør­re bøl­ger, som har me­re kraft end her­hjem­me. I bund og grund er det jo en mas­se vand, der bli­ver skub­bet ind mod ky­sten, og det skal så ud igen i form af det, vi kal­der he­ste­hul­ler her­hjem­me. Det er en ud­ad­gå­en­de strøm, som ba­re er langt kraf­ti­ge­re i Au­stra­li­en,« si­ger Kas­per Brix.

Der­for er det langt­fra før­ste gang, at Ni­ck Malcolm el­ler hans kol­le­ger iva­er­ksa­et­ter red­nings­ak­tio­ner som den i tors­dags. Liv­red­der-tje­ne­sten ripcur­rents.com.au op­ly­ser på sin si­de, at der kan va­e­re sta­erk strøm i om­rå­det, og at ga­ester­ne der­for er sik­rest ta­et på stran­den. Si­den juli har der va­e­ret én liv­red­ning, fem til­fa­el­de af førstehjaelp og 279 fore­byg­gen­de ak­tio­ner. ord helt ud­ra­ma­tisk,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Lene Bal­le­by til Ritzau.

Iføl­ge Lene Bal­le­by re­a­ge­re­de liv­red­deren alt­så kun så re­so­lut, for­di han vid­ste, der var ta­le om en prins, men det­te står i ska­e­ren­de kon­trast til ud­ta­lel­ser fra liv­red­derens chef, se­ni­or-li­fe­gu­ard Stu­art Keay, som si­ger, at man først bag­ef­ter blev be­kendt med, at det var en dansk tro­nar­ving, de hav­de red­det i land.

BT vil­le ger­ne spør­ge kon­ge­hu­set, hvor­for liv­red­der­che­fen har en an­den ud­la­eg­ning af for­lø­bet end kon­ge­hu­set. Men det var i af­tes ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Lene Bal­le­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.