Af liv­red­der

BT - - NYHEDER - FOTO: Pa­tri­ck van Katwi­jk, 7 News, Pri­vat foto GRA­FIK: Öberg

Ét af de 16 liv­red­dertår­ne

Mer­maid Beach:

• 2 km lang • 16 liv­red­dertår­ne • 5 km syd for Sur­fers Pa­ra­di­se

Sta­tus på liv­red­der­nes ar­bej­de si­den juli:

• 1 liv­red­ning • 5 til­fa­el­de af førstehjaelp • 279 fore­byg­gen­de ak­tio­ner

• Kron­prin­s­par­ret rej­ser Au­stra­li­en rundt sam­men med de­res fi­re børn (her er fa­mi­li­en i Perth), in­den de slut­ter på Kron­prin­ses­sens fø­deø Tas­ma­ni­en, hvor de skal hol­de jul. Tors­dag nå­e­de de til by­en Gold Coast på den au­stral­ske øst­kyst, som er et po­pu­la­ert sted for sur­fe­re. Her be­slut­te­de de sig for at gå i van­det ved Mer­maid Beach, hvor ba­de­flag in­di­ke­rer, at det er sik­kert at ba­de. Un­der ba­de­tu­ren op­da­ge­de den 25-åri­ge liv­red­der Ni­ck Malcolm, at den 10-åri­ge prins Chri­sti­an var kom­met for langt ud fra ky­sten. Han smed sit sur­f­bra­et i van­det og pad­le­de ud til den dan­ske tro­nar­ving, som han fik hjul­pet sik­kert i land. Kron­prins Fre­de­rik tak­ke­de iføl­ge au­stral­ske me­di­er liv­red­deren per­son­ligt for hans ind­sats ef­ter ak­tio­nen. Iføl­ge sam­me me­di­er var prins Chri­sti­an og fa­mi­li­en i van­det igen ef­ter­føl­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.