Tyv og ejer end­te i tov­tra­ek­ning

BT - - NYHEDER -

STYR­KE En PH-stan­der­lam­pe kan mu­lig­vis va­e­re ble­vet et par cen­ti­me­ter la­en­ge­re un­der et ind­brud i Ly­strup ved Aar­hus nat­ten til søn­dag. Det skri­ver Stif­ten.dk. Hu­sets be­bo­er våg­ne­de ved, at en ru­de på før­ste sal blev knust og kun­ne kort ef­ter kon­sta­te­re, at en tyv med halv­de­len af krop­pen in­de gen­nem vin­du­et var i fa­erd med at tra­ek­ke stan­der­lam­pen ud gen­nem vin­du­et. Løb fra ste­det Den ret­ma­es­si­ge ejer greb fluks fat i den an­den en­de af lampen, hvor­ef­ter ca. 30 se­kun­ders tov­tra­ek­ning ud­spil­le­de sig, in­den ty­ven op­gav sit fore­ha­ven­de og for­svandt ned ad en sti­ge og her­ef­ter i løb bort fra ste­det.

Og der­med slut­ter hi­sto­ri­en fo­re­lø­big, idet po­li­ti­et i øje­blik­ket ik­ke har yder­li­ge­re spor af ger­nings­man­den iføl­ge vagt­chef Tho­mas Hin­ge, Østjyl­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.