UND­GÅ JULEKAOS –

Ja­nu­ar2016

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Grøn­bech, Iris/Tekst: Jo­nas Pet­ter­sen/Kil­de: Vej­di­rek­to­ra­tet

JU­LE­TRA­FIK Fra i mor­gen går det løs. Årets sto­re ju­le­tra­fik tva­ers over lan­det ind­le­des for al­vor i mor­gen, hvor de fle­ste dan­ske­re har få­et ju­le­fri til da­ge med and, ga­ver og hyg­ge i fa­mi­li­ens skød. Kør i god tid, ly­der rå­det fra Vej­di­rek­to­ra­tet. I år fal­der ju­len på en tors­dag, og der­for vil den trav­le­ste ju­le­tra­fik på de dan­ske mo­tor­ve­je va­e­re i mor­gen og den 23. de­cem­ber.

»Hvis man vil und­gå den va­er­ste ju­le­tra­fik, skal man kø­re uden for tids­rum­met mel­lem klok­ken 9 og 18,« si­ger vagt­ha­ven­de Ru­ne Jo­han­sen fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

Ju­le­tra­fik­ken for­de­ler sig i år over fle­re da­ge end nor­malt, for­di de fle­ste al­le­re­de gik på ju­le­fe­rie i fre­dags.

Det gør, at der i år er fle­re rej­se­da­ge, end der ple­jer at va­e­re. Som det har va­e­ret til­fa­el­det de fo­re­gå­en­de år, skal ju­le­tra­fi­kan­ter­ne dog sta­dig va­eb­ne sig med ek­stra tå­l­mo­dig­hed ved ud­flet­nings­ve­je­ne na­er Kø­ben­havn, henover Fyn og mel­lem Kol­ding og Aar­hus, hvor der er størst risiko for fla­ske­hal­se.

»E20, Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en i vest- og syd­gå­en­de ret­ning ud af Kø­ben­havn ne­de ved Kø­geud­flet­nin­gen kan der bli­ve run på i mor­gen og den 23. de­cem­ber. Udrej­se­tra­fik­ken er ken­de­teg­nen­de ved, at den pri­ma­ert går fra øst til vest, for­di jy­der skal hjem på ju­le­fe­rie. Der­for er der og­så risiko for ta­et tra­fik henover Fyn og i det østjy­ske,« for­kla­rer Ru­ne Jo­han­sen.

Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter, at hjem­rej­se­tra­fik­ken vil for­de­le sig ja­evnt mel­lem jul og nytår, men isa­er 2. ju­le­dag er da­gen, hvor de ju­le­be­sø­gen­de vil ven­de de­res madt­un­ge krop­pe hjemad.

»Tra­fik­ken ef­ter jul bli­ver ik­ke li­ge så hek­tisk, men den 26. de­cem­ber vil man kun­ne ma­er­ke det. Her vil jeg og­så an­be­fa­le, at man kø­rer uden for tids­rum­met mel­lem klok­ken 9 og 18,« si­ger den vagt­ha­ven­de.

For fem år si­den tog det ju­le­rej­sen­de fem timer at kryd­se Fyn på grund af mas­sivt sne­fald. De sam­me vin­ter­ud­for­drin­ger skal bi­li­ster­ne ik­ke tum­le med i år, men al­li­ge­vel an­be­fa­ler Vej­di­rek­to­ra­tet, at man ta­ger af sted i god tid.

»Selv­om vi und­går det va­er­ste sne­fald, an­be­fa­ler vi sta­dig, at man hol­der øje med vej­r­ud­sig­ten, in­den man pak­ker bi­len med ga­ver og kø­rer af sted,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Vej­r­for­hol­de­ne ved bro­er­ne kan på­vir­ke ju­le­tra­fik­ken me­get. Hvis det bla­e­ser rig­tig me­get, så kan der va­e­re re­strik­tio­ner på bro­er­ne i for­hold til vind­føl­som­me kø­re­tø­jer.« Go­de råd Hvert år ud­sen­der Vej­di­rek­to­ra­tet si­ne for­vent­nin­ger til ju­le­tra­fik­ken.

De fle­ste gan­ge bli­ver de­res va­er­ste for­ud­si­gel­ser gjort til skam­me, for­di bi­li­ster­ne er go­de til at ta­ge imod de råd, Vej­di­rek­to­ra­tet og an­dre ud­stik­ker, for­kla­rer Ru­ne Jo­han­sen.

»Vi er gla­de for, at de fle­ste er go­de til at lyt­te til vo­res råd. Hvis man skal va­e­re sik­ker på at nå ju­les­te­gen hos tan­te Oda, er det en god idé, at man af­sa­et­ter ek­stra tid til rej­sen, men og­så at man hol­der godt øje med vej­r­ud­sig­ten,« si­ger Ru­ne Jo­han­sen.

Og net­op ud­sig­ten til den så­kald­te ’bru­ne jul’ uden man­ge frost­gra­der gør, at Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter, at ju­le­tra­fik­ken kom­mer til at gli­de uden de sto­re pro­ble­mer. E45 Den jy­ske mo­tor­vej Det pri­ma­e­re knu­de­punkt her er ved tre­kants­om­rå­det. Her vil vi isa­er se ta­et tra­fik mel­lem Kol­ding og Aar­hus i beg­ge ret­nin­ger. Man skal for­ven­te lidt la­en­ge­re rej­se­tid på de trav­le­ste da­ge. Nord for Aar­hus på E45 i beg­ge ret­nin­ger for­ven­ter vi ta­et tra­fik, men vo­res er­fa­ring si­ger os og­så, at der ik­ke rig­tig er sam­me tryk på, som der er syd for Aar­hus ned mod Kol­ding. Hvis vi får fi­ne vej­r­for­hold, så for­ven­ter vi, at tra­fik­ken gli­der me­get fint mel­lem Aar­hus og Aal­borg. E 39 Nord­jyl­land: In­gen Lil­le­ba­elts­bro­en: Der kan op­stå ta­et tra­fik på Vest­fyn ved Nør­re Aa­by, og det kan få be­tyd­ning for tra­fik­ken henover bro­en E20 Fyn: Den trav­le­ste ju­le­tra­fik vil fin­de sted på den fyn­s­ke mo­tor­vej E20. Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter, at der vil va­e­re tryk på tra­fik­ken fra øst mod vest. Bi­li­ster­ne skal va­eb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed ved Hjal­le­se-af­kørs­len i Oden­se, hvor der er vej­ar­bej­de. Her er der to far­ba­re spor med ha­stig­heds­be­gra­ens­ning på 80 km/t.

Vi for­ven­ter nor­mal tra­fik. Ta­et tra­fik og risiko for min­dre kø­dan­nel­ser. Stor risiko for kø­dan­nel­ser og la­en­ge­re rej­se­tid.

tra­fi­ka­le ud­for­drin­ger. Be­gyn­den­de ud­rej­se­tra­fik i beg­ge ret­nin­ger mel­lem øst og vest. Ta­et tra­fik om­kring de stør­re ind­købs­cen­tre kan fo­re­kom­me om ef­ter­mid­da­gen. En stor ud­rej­se­dag. Ta­et­test tra­fik fra Sja­el­land mod Jyl­land via Kø­ge Bugt, over Sto­re­ba­elt, Fyn og Ny Lil­le­ba­elts­bro Den trav­le­ste ud­rej­se­dag, sa­er­ligt fra Sja­el­land mod Jyl­land, samt mel­lem Kol­ding og Aar­hus. En ro­lig dag med mest tra­fik kl. 11.00-13.00 og 17.00-19.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.