– REJS I GOD TID!

BT - - NYHEDER -

E47 Hels­in­gør Mo­tor­vej­en: Der er ik­ke plan­lagt vej­ar­bej­de på den­ne stra­ek­ning, som vil få ind­fly­del­se på tra­fik­ken. Det er sva­ert at si­ge, hvor der vil va­e­re kø­dan­nel­se her. For så vidt, der ik­ke op­står uheld på den­ne stra­ek­ning, vil det kom­me til at gli­de gan­ske fint. Der er vej­ar­bej­de mel­lem Hørs­holm og Gl. Hol­te, hvor der vil va­e­re en ha­stig­heds­be­gra­ens­ning på 80 km i ti­men, hvor der er en inds­na­evring af vej­ba­nen. Sto­re­ba­elts­bro­en: Ju­len er en travl tid på Dan­maEr4k7s største ha­en­ge­bro. Men på trods af travlhed for­ven­ter de, at tra­fik­ken vil gli­de fint ved be­ta­lings­an­la­eg­get. Den 23. de­cem­ber vil der va­e­re ta­et­test tra­fik på bro­en fra Sja­el­land mod Fyn og Jyl­land i tids­rum­met 13-17 og i tids­rum­met 13-16 den mod­sat­te vej. Den 26. de­cem­ber er den ab­so­lut trav­le­ste hjem­rej­se­dag over bro­en: Fra Sja­el­land mod Fyn og Jyl­land vil bro­en va­e­re ta­et pak­ket med bi­li­ster mel­lem klok­ken 10 og 13, mens det fra Jyl­land og Fyn mod Sja­el­land vil top­pe om­kring klok­ken 12 og 16. Hold des­u­den øje med vej­r­ud­sig­ten: Kraf­tig bla­est kan få be­tyd­ning for bro­tra­fik­ken. E20 Kø­ge Bugt / Sja­el­land: Tra­fik­ken hen mod Sto­re­ba­elt kan bli­ve ta­et i år. Når tra­fik­ken de­ler sig ved Kø­ge-sam­men­flet­nin­gen, vil tra­fik­ken ud af Kø­ben­havn dog ta­ge lidt af. Ved Sla­gel­se på Vestsja­el­land si­ger vo­res er­fa­rin­ger os, at der­vil va­e­re me­get tra­fik. Her flet­ter lan­de­ve­je­ne fra al­le ret­nin­ger ud mod E20-mo­tor­vej­en, og det kan be­ty­de kø­dan­nel­ser frem mod Sto­re­ba­eltsan­la­eg­get. Der er vej­ar­bej­de på E20 ved Øre­sunds­mo­tor­vej­en mel­lem Øre­stad og Tår­n­by i beg­ge ret­nin­ger, som be­ty­der ha­stig­heds­be­gra­ens­ning. Vej­ar­bej­de ved Vest­mo­tor­vej­en til Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en fra Ring­s­ted mod Kø­ge ved mo­tor­vejs­kryds Kø­ge Vest. Her er der ha­stig­heds­be­gra­ens­ning på 80 km/t. Der er et stør­re vej­ar­bej­de ved af­kør­sel Sol­rød S på E20 Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en, som be­ty­der at vej­ba­nen inds­na­ev­res og en ha­stig­heds­be­gra­ens­ning på 80 km/t. Der er vej­ar­bej­de ved E20 Vest­mo­tor­vej­en mel­lem Borup og Ring­s­ted Ø i beg­ge ret­nin­ger. Her vil der va­e­re ha­stig­heds­be­gra­ens­ning på 80 km/t. Al tra­fik af­vik­les i den ve­st­gå­en­de del af mo­tor­vej­en med to inds­na­ev­ren­de spor i hver ret­ning. Øre­sunds­bro­en: Der er in­gen prog­no­ser for ju­le­tra­fik­ken på den dansk-sven­ske bro. Pri­ser­ne i ju­len vil ik­ke va­ri­e­re fra pri­ser­ne re­sten af året. E21 Hol­ba­ek­mo­tor­vej­en: Her for­ven­tes der ta­et tra­fik i juledagene. Den ta­et­te­ste tra­fik er på stra­ek­nin­gen mel­lem Kø­ben­havn og Roskil­de, in­den stra­ek­nin­gen mun­der ud i E20 og vi­de­re mod Sto­re­ba­elt. På hjem­rej­se­da­ge­ne vil der va­e­re ek­stra tryk på mod Roskil­de og Kø­ben­havn.

FOR­KLA­RING:

Sto­re hjem­rej­se­da­ge. For­vent ta­et tra­fik fra Jyl­land henover Fyn mod Sja­el­land og ho­ved­stads­om­rå­det. En del tra­fik, men ik­ke hek­tisk. Mest lo­kal tra­fik ud af by­er­ne og pri­ma­ert i øst­gå­en­de ret­ning på tva­ers af lan­det. Fin plads på de sto­re ve­je he­le da­gen. Lo­kal, ta­et fra­fik mel­lem 15.00 og 17.00 kan fo­re­kom­me. Den sid­ste hjem­rej­se­tra­fik af­vik­les ja­evnt over dis­se da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.