DSB: Køb plads­bil­let nu!

BT - - NYHE­DER -

TOG EL­LER BUS? Hos DSB for­ven­ter man, at ju­le­tra­fik­ken vil gli­de ube­sva­e­ret hen over lan­dets jer­n­ba­neskin­ner. Men vil man und­gå at sid­de på de med­brag­te ju­le­ga­ver i to­ge­nes mel­lem­gang, skal man kapre en plads­bil­let nu, ly­der det fra DSB.

»Jo hur­ti­ge­re vi ved, hvor man­ge der be­stil­ler plads­bil­let­ter, de­sto hur­ti­ge­re kan vi sa­et­te ek­stra tog­vog­ne på, hvis det bli­ver nød­ven­digt,« si­ger in­for­ma­tions­chef To­ny Bis­pe­skov fra DSB.

Stats­ba­ner­ne for­ven­ter, at ju­le­tra­fik­ken vil top­pe den 23. de­cem­ber i tids­rum­met mel­lem klok­ken 10 og 18, hvor der er sat tre ek­stra tog ind.

»Vi for­ven­ter ik­ke for­sin­kel­ser, men man kan jo ik­ke gar­de­re sig imod, at tog går i styk­ker, el­ler spor­sig­na­ler bry­der ned. Vi vil ha­ve in­for­ma­tions­me­d­ar­bej­de­re ved per­ron­er­ne til at gu­i­de de rej­sen­de, så to­ge­ne kom­mer af sted til ti­den,« si­ger To­ny Bis­pe­skov, som for­ven­ter, at de fle­ste to­g­rej­sen­de ven­der na­e­sen hjemad igen 2. og 3. ju­le­dag. To­ny Bis­pe­skov op­ly­ser, at Ba­nedan­mark har over­stå­et det va­er­ste spor­ar­bej­de ude i lan­det, så det kom­mer i hvert fald slet ik­ke til at spo­le­re de rej­sen­des ju­le­hu­mør. Des­u­den gør det mil­de vin­ter­vejr, at DSB ik­ke for­ven­ter mas­si­ve ud­for­drin­ger med togs­a­et, som fry­ser fast på grund af to­cif­re­de frost­gra­der.

»Vi er jo be­gun­sti­get af, at vej­ret er med os i år med en ’brun jul’,« un­der­stre­ger in­for­ma­tions­che­fen. Ny kø­re­plan Hvis de ju­le­rej­sen­de har sid­ste års kø­re­plan ind­pren­tet i hukom­mel­sen, skal de hur­tigst mu­ligt for­sø­ge at glem­me den. Fra den 13. de­cem­ber ind­før­te DSB nem­lig en helt ny kø­re­plan, som blandt an­det har ind­ført nye fa­ste kø­re­ti­der. Tid­li­ge­re har fle­re tog kørt på for­skel­li­ge tids­punk­ter i lø­bet af da­gen, men frem­over vil al­le tog al­tid kø­re på fa­ste mi­nut­tal, som er nem­me­re at hu­ske for pas­sa­ge­rer­ne.

Bil­let­pri­ser­ne får ik­ke et nøk opad, selv­om to­ge­ne bli­ver st­u­ven­de ful­de i ju­le­da­ge­ne. Skal man fra Kø­ben­havn mod Aar­hus i myl­dre­ti­den den 23. de­cem­ber mel­lem klok­ken 10 og 18, skal man la­eg­ge 412 kro­ner for en vok­sen­bil­let med til­køb af plads­bil­let. For stu­de­ren­de med wildcard el­ler ung­dom­s­kort er pri­sen 317 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.