Jul i luf­ten og på van­det

BT - - NYHEDER -

JU­LE­TRA­FIK Dan­ske­re be­nyt­ter pri­ma­ert land­jor­den, når de skal hjem til jul. Men og­så Kø­ben­havns Luft­havn og Mols-Li­ni­en, der sej­ler mel­lem Sja­el­lands Od­de og det østjy­ske, op­le­ver rej­se­lyst­ne dan­ske­re i juledagene. »Den trav­le­ste dag i de­cem­ber var i fre­dags, hvor vi hav­de 85.000 rej­sen­de. I dag for­ven­ter vi knap 70.000 rej­sen­de, og det er den trav­le­ste dag in­den ju­le­af­ten. I mor­gen og den 23. de­cem­ber for­ven­ter vi, at om­kring 64.000 pas­sa­ge­rer går igen­nem vo­res sik­ker­heds­sy­stem. Den største hjem­rej­se­dag er den 27. de­cem­ber,« op­ly­ser se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Lars Lem­che fra Kø­ben­havns Luft­havn. Den 25. de­cem­ber har luft­hav­nens per­so­na­le en ro­lig ar­bejds­dag, da kun 19.500 pas­sa­ge­rer kom­mer igen­nem luft­hav­nen. Det er årets su­ve­ra­ent mest stil­le dag. Rej­ser man in­den­lands, ek­sem­pel­vis fra Kø­ben­havn til Aal­borg den 23. de­cem­ber, er det sta­dig mu­ligt at få bil­let­ter, men man skal ik­ke for­ven­te at få dem til spotpris. Fak­tisk må man la­eg­ge 941 kro­ner for en en­vejs­tur med Norwe­gi­an til Aal­borg klok­ken 14.15. Når nytå­ret er ble­vet skudt ind, og man skal til­ba­ge til hver­da­gen, kan en Norwe­gi­an-bil­let fra Aal­borg til Kø­ben­havn fås for 481 kro­ner den 3. ja­nu­ar.

Og­så på van­det vil der de na­e­ste da­ge va­e­re gang i ju­le­tra­fik­ken. En mas­se sja­el­la­en­de­re og jy­der sej­ler tva­ers over Kat­te­gat, når de skal hjem til fa­mi­li­en i ju­len. Fak­tisk har al­le­re­de 100.000 rej­sen­de boo­k­et fa­er­ge­bil­let hos Mols-Li­ni­en.

»I år kan vi se, at ud­rej­ser­ne al­le­re­de be­gynd­te den 18. de­cem­ber. Ju­le­tra­fik­ken for­de­ler sig over fle­re da­ge i år, og der­for for­ven­ter vi, at den bli­ver ro­li­ge­re end nor­malt,« si­ger mar­ke­ting­chef Mik­kel Hy­bel fra Mols-Li­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.