’ ’

BT - - DEBAT -

De er en del af me­get små straf­fe­ram­mer

di­stri­bu­tio­nen, for, hvad vi op­fat­ter som en

og man kan al­vor­lig for­bry­del­se. Det har al­vor­li­ge og livsva­ri­ge føl­ger for de børn, der bli­ver ik­ke ad­skil­le ud­sat for det bruta­le mis­brug, som

pro­du­cen­ter­ne tit lig­ger bag bil­le­der­ne. Det skal ha­ve

fra di­stri­butø­rer­ne al­vor­li­ge­re kon­se­kven­ser at va­e­re med til at ud­bre­de den­ne ty­pe ma­te­ri­a­le, og man skal fo­ku­se­re me­re på ri­si­ko­en ved at bli­ve op­da­get. Uden fil­de­ler­ne vil der ik­ke va­e­re en stor ef­ter­spørgsel. De er en del af di­stri­bu­tio­nen, og man kan ik­ke ad­skil­le pro­du­cen­ter­ne fra di­stri­butø­rer­ne. Så hår­de­re straf­fe kan va­e­re med til at fore­byg­ge og stop­pe pa­edo­fi­le fil­de­le­re.

DER ER NOG­LE

gø­re no­get godt for bø­re­ne på la­en­ge­re sigt, dre­jer det sig om at gi­ve pa­edo­fi­le fil­de­le­re en hår­de­re straf og gi­ve de hardco­re pa­edo­fi­le be­hand­ling. Hvis sam­fun­det skal bru­ge res­sour­cer på straf, skal vi og­så bru­ge res­sour­cer på be­hand­ling, så pa­edo­fi­le ik­ke gen­ta­ger forbrydelserne igen og igen.

HVIS MAN SKAL

der er ori­en­te­ret mod børn, er for man­ge af dem, der er for­bru­ge­re af bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le, en kom­pen­sa­tion i for­hold til, at de ger­ne vil ha­ve et me­re nor­malt seksu­elt vok­sen­liv. Men de er ble­vet ind­fan­get i en sa­erin­ter­es­se, og de har brug for pro­fes­sio­nel hja­elp til at kom­me ud af det – hja­elp til at kom­me ud af af­ha­en­gig­he­den og få nog­le an­dre livskva­li­te­ter. De er så fø­lel­ses­ma­es­sigt ind­fan­get, at be­reg­nin­gen om, hvor­vidt de­res hand­ling fø­rer til et år me­re i fa­engsel el­ler ej, ik­ke er til ste­de. Så jeg tror ik­ke, at hår­de­re straf­fe vil fore­byg­ge.

bed­re sam­funds­ma­es­sig in­ve­ste­ring at gi­ve dem hja­elp i form af be­hand­ling end at for­la­en­ge de­res pe­ri­o­de i faengslet. Man bli­ver nødt til at hja­el­pe dem. For hvis man ik­ke for­hol­der sig til det, der var år­sa­gen til en kri­mi­nel hand­ling, er der en stor risiko for, at de ven­der til­ba­ge i de sam­me, gam­le møn­stre. Der­for er det vig­tigt, at pa­edo­fi­le fil­de­le­re la­e­rer nye møn­stre at ken­de.

DET ER EN

DEN SEKSU­EL­LE IN­TER­ES­SE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.