Rohdes exit si­ger mest om Ven­stre

BT - - DEBAT -

PANELET Over­vej, om det er en for­del for par­ti­et at ha­ve den in­ter­nt ue­ni­ge stem­me som Sø­ren Pind ud­gjor­de i 00’er­ne med på hol­det

EXIT SI­GER ME­RE om [indsa­et navn på se­ne­ste af­hop­per] end om Ven­stre. Så­dan lød det fra Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Marcus Knuth ef­ter to af de tre ud­mel­din­ger, som par­ti­et på en uge har mod­ta­get fra nu tid­li­ge­re ak­ti­ve ven­stre­folk. Men fak­tisk si­ger den slags re­ak­tio­ner rig­tig me­get om par­ti­et Ven­stre. JEG SKAL SENT glem­me S-grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sens kom­men­tar, da Thor Mö­ger Pe­der­sen blev fy­ret som SF-mi­ni­ster. ’Det må va­e­re et me­get pri­vil­e­ge­ret og rigt par­ti, der har råd til at skil­le sig af med Thor.’ Men I SF jub­le­de man. Pra­e­cis som man­ge ven­stre­folk gør ef­ter Jens Rohdes exit fra Ven­stre i we­e­ken­den. Der er sto­re for­skel­le på Mö­ger og Ro­h­de, men par­ti­er bør altid over­ve­je grun­digt, hvad de har råd til at smi­de på ga­den, og hvad det be­ty­der, når det sker. JENS RO­H­DE VAR den dyg­tig­ste po­li­ti­ske ord­fø­rer, Ven­stre no­gen­sin­de har haft. Må­ske den bed­ste no­gen­sin­de på Chri­sti­ans­borg. Han sled sig selv op i for­sva­ret for An­ders Fogh Ras­mus­sens pro­jekt. Og si­den den­gang har der i Ven­stre va­e­ret en Lex Ro­h­de, der har be­ty­det, at bli­ver man po­li­tisk ord­fø­rer, så er man sik­ker på og­så snart at bli­ve mi­ni­ster. For hvis ik­ke man har den gu­lerod for­an sig, så kan man ik­ke få par­tiets dyg­tig­ste til at ar­bej­de i døgn­drift og ka­ste sig ind for­an al­le kug­ler med ret­ning mod che­fen. Om de vil det el­ler ej, har Ro­h­de ef­ter­ladt en per­ma­nent hu­ske­ka­ge i Ven­stre. MEN HVOR Sø­ren Pind, Pe­ter Chri­sten­sen m.fl. af­fandt sig med mid­ler­ti­digt at ha­ve tabt ret­ten til at sa­et­te den po­li­ti­ske kurs un­der Fogh - og der­for sat­te sig på per­ron­en og ven­te­de på, at Lars Løk­ke-to­get rul­le­de ind - så ta­ger Ro­h­de sit go­de tøj og går. Og i Ven­stre sen­der de fle­ste med et smør­ret grin en hil­sen til De Ra­di­ka­le: God for­nø­jel­se med ham! Men må­ske skul­le de over­ve­je, om ik­ke det var en for­del for par­ti­et at ha­ve den in­ter­nt ue­ni­ge stem­me, som Sø­ren Pind ud­gjor­de i 00’er­ne, med på hol­det. Den­gang af­fød­te det ta­en­ders gnid­sel i par­ti­top­pen. Det sam­me kun­ne ha­ve gjort sig ga­el­den­de for Ro­h­de, li­ge­som for Bir­t­he Rønn Hor­n­bech og an­dre, som har ud­trykt de­res ka­er­lig­hed til Ven­stres pro­jekt gen­nem selv­kri­tisk re­flek­sion.

Søs Ma­rie Serup, Hvad er det for en ret­ning Ven­stres po­li­tik er ved at ta­ge, der får frem­tra­e­den­de med­lem­mer til at hop­pe fra par­ti­et? DER ER BRED op­bak­ning til Støj­bergs linje i Ven­stre! Men at den linje hav­de va­e­ret uta­en­ke­lig un­der An­ders Fogh Ras­mus­sen el­ler for den sags skyld un­der Uf­fe El­le­mann-Jen­sen, er der in­gen tvivl om. Ven­stre har flyt­tet sig langt. Og selv­om Ro­h­de var en in­da­edt for­sva­rer af de før­ste ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger i 00’er­ne, så er­kend­te han dog og­så, at f.eks. 24 års-reg­len var ’uli­be­ral’. Og se­ne­re re­flek­te­re­de han over, om man li­ge­frem hav­de va­e­ret med til at ska­be et mon­ster med den linje, man slog ind på i 00’er­ne. JENS RO­H­DE HAR altid va­e­ret og vil sik­kert altid va­e­re be­sva­er­lig og kon­tro­ver­si­el. Og ja, han har skif­tet po­si­tio­ner un­der­vejs i sit po­li­ti­ske vir­ke. For­di han ejer tviv­lens nå­de­ga­ve. Det vil­le ha­ve kla­edt et par­ti, der har truk­ket så hårdt på hans ka­pa­ci­tet og si­den­hen be­hand­let ham så brutalt, at ha­ve brugt 30 se­kun­der på kri­tisk selv­re­flek­sion over, om man som par­ti har råd til at mi­ste folk som ham. El­ler i hvert fald, hvad det er et ud­tryk for, når det sker. Det gør de ik­ke i Ven­stre. De skå­ler på hans exit og gla­e­der sig over, at den in­dre op­po­si­tion er va­ek. Og det si­ger alt­så mest om Ven­stre!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.