Barn dra­ebt af lavi­ne

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Et barn dø­de i går ef­ter at ha­ve va­e­ret ind­lagt på ho­spi­ta­let ef­ter et al­vor­ligt sneskred på den nor­ske øgrup­pe Sval­bard i Nor­dis­ha­vet. »Bar­net dø­de i lø­bet af da­gen,« si­ger kommunikationsrådgiver Ma­rit Ei­nejord ved Uni­ver­si­tets­sy­ke­hu­set Nord-Nor­ge, UNN.

De øv­ri­ge per­so­ner, som ef­ter lavi­nen er ind­lagt på ho­spi­ta­let, er let­te­re kva­e­stet.

Mindst én an­den, en mand i 40er­ne, er om­kom­met un­der sneskred­det, mens tre børn blev al­vor­ligt kva­e­stet. Så­dan var sta­tus lør­dag ef­ter­mid­dag. Det er et af de na­evn­te tre børn, som nu er af­gå­et ved dø­den. Sneskred­det ram­te hu­se­ne lør­dag for­mid­dag ef­ter et al­vor­ligt uvejr nat­ten til lør­dag.

Fle­re hu­se er ble­vet evaku­e­ret på grund af fa­ren for yder­li­ge­re sneskred, som er vur­de­ret til at va­e­re stor. Uvej­ret nat­ten til lør­dag er det va­er­ste, som Sval­bard har op­le­vet i 30 år, skri­ver Sval­bard­po­sten. Stormen har blandt an­det re­vet hus­ta­ge løs. Sneskred­det be­gynd­te fra bjer­get Suk­ker­top­pen, der lig­ger på øst­si­den af Lon­gy­ear­da­len, og det er og­så her, at en stor del af be­byg­gel­sen i om­rå­det lig­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.