To sider af sam­me

BT - - NYHEDER -

Me­get er sket, si­den Lyk­ke Jen­sen i 2013 delt­og i den før­ste om­gang af ka­er­lig­hed­s­eks­pe­ri­men­tet ’Gift ved før­ste blik’. Den­gang ar­bej­de­de den nu 32-åri­ge i ho­te­lin­du­stri­en og hav­de en for­tid i mi­li­ta­e­ret, men si­den har hun vi­de­reud­dan­net sig, så hun i dag ar­bej­der som per­son­lig tra­e­ner og co­ach. Et job, som hun er me­get glad for, men som og­så har gjort hen­de op­ma­er­k­som på, hvor­dan vo­res for­hold til krop­pen har aen­dret sig – og ik­ke til det bed­re.

Hun har der­for få­et ta­get to slags bil­le­der af sig selv – i en re­a­li­stisk og en ure­a­li­stisk ver­sion. På de ure­a­li­sti­ske har hun få­et lagt ma­keup og få­et stylet sit hår. Bil­le­der­ne er ta­get af en pro­fes­sio­nel fo­to­graf i det helt rig­ti­ge lys, og ef­ter­føl­gen­de er de ble­vet bil­led­be­hand­let. I den re­a­li­sti­ske stil­ler hun sig frem, helt som hun er. Be­hov for det na­tur­li­ge »Jeg tror på, at vi har be­hov for at se de na­tur­li­ge bryster, ap­pels­in­hu­den og ma­ve­del­len – ba­re en gang imel­lem,« skri­ver hun på sin blog. Over for BT ud­dy­ber hun: »Jeg har ta­enkt over det la­en­ge, og jeg har da og­så va­e­ret me­get i tvivl, om jeg hav­de mod til at la­eg­ge det ud på blog­gen. En del af mig har kun lyst til at vi­se de pa­e­ne bil­le­der, men jeg tror, at al­le har be­hov for at se den na­tur­li­ge krop. Selv­om jeg har tra­e­net i seks år og er slank, får jeg og­så del­ler på ma­ven, når jeg sa­et­ter mig ned, og det er helt okay,« si­ger hun.

»Jeg op­le­ver det som, at vo­res op­fat­tel­se af, hvad der er na­tur­ligt, har aen­dret sig, og det sy­nes jeg er helt vildt synd. For hvor­dan kan vi se os selv i spej­let el­ler ha­ve sex med vo­res ka­e­re­ster med lys på, hvis vi sy­nes, vi er for­ker­te,« spør­ger hun. Tva­er­ti­mod me­ner Lyk­ke Jen­sen, at ten­den­sen går i ret­ning af, at det he­le er ble­vet me­re ek­stremt, og at selv helt slan­ke kvin­der drøm­mer om at va­e­re tyn­de­re, me­re vel­tra­e­ne­de, li­ge­som so­ci­a­le me­di­er er med til at fre­mel­ske det per­fek­te ide­al.

Der­for har hun be­slut­tet sig for at gø­re op med glans­bil­le­det og i ste­det hyl­de den na­tur­li­ge krop:

LIDT OM LYK­KE Lyk­ke Jen­sen er 32 år og ar­bej­der som per­son­lig tra­e­ner og co­ach.

Hun er født og op­vok­set i Aal­borg, men bor i dag på Øster­bro i Kø­ben­havn sam­men med sin ka­e­re­ste, som hun mød­te kort ef­ter, hun var ble­vet skilt fra den mand, som hun blev gift med i dat­ing­pro­gram­met ’Gift ved før­ste blik’ i 2013. Par­ret har va­e­ret sam­men i to år og bo­et sam­men i ét, men fak­tisk har de kendt hin­an­den i man­ge år. De gik nem­lig på han­dels­sko­le sam­men for tolv år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.