Kul­tur Bu­enos Ai­res ram­mer

BT - - KULTUR -

MUSIKREPORTAGE Bu­enos Ai­res 9. novem­ber 2015: Ele­gan­te sven­ske Hey El­bow, og fin­ske Hes­ser har li­ge få­et pu­bli­kum godt op at kø­re, in­den dan­ske Lyd­mor – Jen­ny Ros­san­der – top­per af­te­nens pro­gram, ene mand m/k på sce­nen, ba­det i elek­tro­nik, key­bo­ard, en mas­se sang og be­va­e­gel­se. Pu­bli­kum har al­le­re­de stå­et i kø i god tid in­den kon­cer­ten, og de er med, rig­tig godt med, så da fa­eno­me­net Lyd­mor til sidst hop­per ned fra sce­nen og syn­ger di­rek­te i an­sig­tet på og blandt de frem­mød­te, er kon­tak­ten to­tal.

Det vir­ker, de kan ma­er­ke det, de er vil­de med hen­de.

Palermo-kvar­te­ret i Bu­enos Ai­res (pen­dant til Vester­bro i Kø­ben­havn) har over­gi­vet sig. De var­me, pas­sio­ne­re­de hjer­ter kan gen­ken­de en art­s­fa­el­le. Og ik­ke kun det – de kend­te hen­de i for­vej­en.

Jeg mø­der først Jen­ny kort i San­ti­a­go, Chi­le, fi­re da­ge tid­li­ge­re, hvor vi beg­ge har travlt, men får se­ne­re god tid med hen­de i Ar­gen­ti­na, på en café i San Tel­mo (Bu­enos Ai­res’ svar på Nør­re­bro) .

En stor­slå­et, kon­trast­fyldt og va­ri­e­ret by, der bå­de em­mer af hi­sto­risk stor­hed, syd­land­sk tem­pe­ra­ment, europaeisk ind­van­dring, Messi, Ma­ra­do­na, Evi­ta Peron og ud­bredt kaos og fat­tig­dom, lys­sky va­luta­veks­ling – et land i na­er­mest per­ma­nent stats­banka­rot i 15 år, men sta­dig med mas­ser af livs­gla­e­de og pas­sion – ik­ke mindst for mu­sik­ken. De ken­der san­ge­ne Jen­ny er sam­men med nor­di­ske li­ge­sin­de­de på tur­né i Sy­da­me­ri­ka, og da jeg snak­ker med Hen­rik Fri­is fra mu­si­kor­ga­ni­sa­tio­nen Rosa/Mu­sic Export Den­mark, kan han na­e­sten ik­ke få ar­me­ne ned.

600 men­ne­sker til en an­den kon­cert i Bu­enos Ai­res få da­ge før den­ne, hvor der var kom­met til­rej­sen­de fans fra Uru­gu­ay, Bo­li­via, og Ve­nezu­ela til så­vel Lyd­mor som de an­dre nor­di­ske ar­ti­ster. Og de ken­der man­ge af san­ge­ne i for­vej­en, det hør­te jeg selv.

Me­ga-pro­duk­ti­ve Jen­ny, der op­tra­e­der med revl og krat, og spil­ler alt fra sto­re festi­val­job til hjem­me i folks stu­er, er glad og til­freds, da vi ven­der ver­dens­si­tu­a­tio­nen i San Tel­mo.

»Det er vildt at va­e­re her og få så­dan en mod­ta­gel­se. Og jeg har al­le­re­de få­et at vi­de, at der bli­ver me­re, jeg skal til­ba­ge – isa­er i Me­xi­co har bå­de pla­de­sel­ska­ber, ra­dio­sta­tio­ner og pu­bli­kum ta­get fat i mi­ne san­ge. Det vi­ser no­get om, hvad mu­sik kan kom­mu­ni­ke­re mel­lem men­ne­sker. Jeg el­sker det,« si­ger Jen­ny Ros­san­der. Jeg har vaen­net mig til at be­va­e­ge mig rundt i ver­den og at mø­de al­le men­ne­sker med sam­me sind og åben­hed

Lyd­mor er pt. ak­tu­el med Bon Hom­me, der ud­gø­res af To­mas Høf­f­ding fra WhoMa­deWho, og har selv ud­gi­vet en hel del. Når hun ik­ke er på tur­né, skri­ver hun på sin de­but­ro­man, el­ler ar­bej­der med film­me­di­et, men er hel­ler ik­ke bleg for at op­tra­e­de hjem­me i folks stu­er for et må­l­tid mad og en tog­bil­let. Bå­de hjem­me og ude un­der nav­net Trust Tour.

»Det ske­te for et par år si­den, hvor jeg hav­de spil­let og tur­ne­ret og plud­se­lig hav­de fri, men hav­de fak­tisk me­re lyst til at spil­le. Jeg skrev på Fa­ce­book, at jeg kun­ne kom­me og spil­le ale­ne, hvor som helst, hvis ba­re no­gen gad be­ta­le for trans­por­ten,« forta­el­ler Ros­san­der.

»Jeg reg­ne­de med, at der kom én el­ler to hen­ven­del­ser, men det end­te med, at jeg var ude at spil­le hver ene­ste dag i en må­ned. Det var alt fra rig­mands­hjem i Bel­gi­en, til hjem­me på et te­e­na­gepi­ge­va­e­rel­se for to ve­nin­der i Jyl­land. Jeg har gjort det si­den, og jeg ta­en­ker lidt på at gø­re det igen, når jeg kom­mer til Me­xi­co.«

»Bå­de ja og nej, det er no­get, der har ryk­ket sig. Da jeg før­ste gang var i Ki­na for at spil­le, var jeg helt på rø­ven over de man­ge første­hånd­s­ind­tryk, men i Chi­le hav­de jeg ik­ke sam­me ’chok­fø­lel­se’. Det er gå­et op for mig, at jeg har vaen­net mig til at be­va­e­ge mig rundt i ver­den og at mø­de al­le men­ne­sker, hvor som helst, på sam­me må­de, med sam­me sind og åben­hed. Vi al­le er men­ne­sker af kød og blod, der kan kom­mu­ni­ke­re uni­ver­selt. Jeg har mødt så me­get po­si­ti­vi­tet og ka­er­lig­hed her i Sy­da­me­ri­ka, bun­det sam­men af mu­sik­ken. Det er fan­ta­stisk, det ta­ger jeg med mig.« Angreb på sce­nen Mens Lyd­mor og man­ge an­dre skan­di­na­vi­ske mu­si­ke­re nød li­vet syd for ae­kva­tor, tik­ke­de der plud­se­lig en mel­ding ind om, at der var ter­r­or­an­greb i Pa­ris. For Lyd­mor ik­ke så lidt af et chok.

»Jeg rej­ste hjem ef­ter nog­le fan­ta­sti­ske da­ge i Me­xi­co, og skul­le mel­lem­lan­de i Am­ster­dam. Jeg har rig­tig man­ge ven­ner i Frank­rig og Bel­gi­en, så jeg tog tu­ren til Bruxel­les for at hil­se på en af mi­ne bed­ste ven­ner. Folk var lam­me­de af skra­ek, det var for­fa­er­de­ligt, by­en var i hø­je­ste alarm­be­red­skab. Det var jo et angreb på en klub (Ba­ta­clan, red.), alt­så un­der­grun­den, os, vo­res sce­ne. Jeg kan ik­ke kom­me hur­tigt nok va­ek fra Eu­ro­pa igen. Til ja­nu­ar rej­ser jeg til Shang­hai på tur, og jeg flyt­ter der­til i ef­ter­å­ret for at ind­spil­le mit na­e­ste al­bum.«

OM LYD­MOR Lyd­mor, der hed­der Jen­ny Ros­san­der, har på kort tid etab­le­ret sig som en af de mest ori­gi­na­le og ak­ti­ve og kunst­ne­re på den dan­ske po­p­s­ce­ne. Har ud­gi­vet al­bum­met ’A Pi­le of Emp­ty Ta­pes’ (2012), ’Y’ (2015) og med Bon Hom­me: ’Se­ven Dreams of Fi­re’ (2015).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.