Dy­re­mo­ses kamp på fle­re fron­ter

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

70 I MOR­GEN Som en af de få er Hen­ning Dy­re­mo­se kom­met helt til tops i bå­de det po­li­ti­ske liv og er­hvervs­li­vet. Han vil af de fle­ste bli­ve hu­sket for en sa­er­de­les hård magt­kamp med Hans En­gell og for, at han fik en gi­gan­tisk po­se pen­ge med i hån­den, da han for­lod po­sten som top­chef hos TDC. Han har prø­vet at bli­ve buhet ud på en ge­ne­ral­for­sam­ling i Carls­berg, og han har va­e­ret i dyb in­fight med Hans En­gell om po­sten som for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.

I mor­gen bli­ver Hen­ning Dy­re­mo­se 70 år. Han er op­rin­de­ligt ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør og har som en af de få haft en kar­ri­e­re, der har bragt ham helt til den ab­so­lut­te top i bå­de er­hvervs­li­vet og po­li­tik. Og fle­re gan­ge har han va­e­ret ude i stormvejr i me­di­er­ne.

Sidst­na­evn­te blandt an­det for­di han fik en svim­len­de fra­tra­e­del­ses­bonus på 100 mio. kr., da han stop­pe­de som top­chef hos TDC. Den bonus var og­så år­sa­gen til, at han var upo­pu­la­er på Carls­bergs ge­ne­ral­for­sam­ling. Chef hos TDC Hen­ning Dy­re­mo­se blev øver­ste chef hos TDC til­ba­ge i 1998. Han fik op­ga­ven med at om­stil­le den sto­re, tid­li­ge­re stat­se­je­de ko­los til mar­keds­vil­kår, så den kun­ne kla­re sig på et li­be­ra­li­se­ret te­le­mar­ked.

Det blev en ra­ek­ke tur­bu­len­te og bar­ske år med fle­re fy­rings­run­der. Og Hen­ning Dy­re­mo­se måt­te ad fle­re om­gan­ge ud at for­sva­re fy­rin­ger­ne og ka­em­pe for sin tro­va­er­dig­hed.

På et tids­punkt kald­te han fy­rin­ger dår­lig le­del­se, men få uger ef­ter pra­e­sen­te­re­de han en fy­rings­run­de, hvor det da­va­e­ren­de TDC skul­le af med 1.650 me­d­ar­bej­de­re.

Da Hen­ning Dy­re­mo­se gik som top­chef hos TDC, fik han til­budt po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand. Den be­sad han dog kun i ét år, og der­ef­ter var det de­fi­ni­tivt slut som front­fi­gur for lan­dets største tele­kon­cern.

I afskedsgave, da han stop­pe­de som adm. di­rek­tør for TDC, hav­de

Nem

Sva­er

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. be­sty­rel­sen skil­lin­get sam­men til to klas­si­ske Ra­leigh-cyk­ler til Dy­re­mo­se og frue.

Det fik hans ko­ne til at si­ge, at nu hav­de Hen­ning Dy­re­mo­se ik­ke no­gen und­skyld­ning for ik­ke at bli­ve set på en cy­kel.

Til­ba­ge står og­så, at Hen­ning Dy­re­mo­se nå­e­de at re­ge­re TDC un­der he­le fi­re for­skel­li­ge eje­re. De Ra­di­ka­le sag­de nej Hen­ning Dy­re­mo­se er født i Holste­bro. Mens han la­e­ste til in­ge­ni­ør, tjen­te han sam­ti­dig pen­ge som bar­ten­der på Dy­re­havs­bak­ken.

Hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re be­gynd­te, da han blev valgt til Fol­ke­tin­get for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i 1979. Det blev start­skud­det til en gan­ske so­lid po­li­tisk kar­ri­e­re.

Un­der Poul Schlüters bor­ger­li­ge re­ge­ring var han først ar­bejds­mi­ni­ster og der­ef­ter fi­nans­mi­ni­ster. Da ta­mil-sa­gen end­te med den da­va­e­ren­de re­ge­rings fald, blev Hen­ning Dy­re­mo­se i nog­le døgn na­evnt som mulig stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, men De Ra­di­ka­le vil­le ik­ke va­e­re med.

Hen­ning Dy­re­mo­se end­te der­for som ord­fø­rer og kom ef­ter­føl­gen­de ud i en ni måneder lang kamp med Hans En­gell om mag­ten i fol­ke­tings­grup­pen.

Den hår­de kamp mel­lem de to top­folk hos De Kon­ser­va­ti­ve end­te se­ne­re med at bli­ve in­spira­tion til fil­men ’Kon­ge­ka­ba­le’, der er ble­vet set af tu­sind­vis af dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.