Plads til fo

BT - - VM I DANMARK -

DET LA­ER­TE VI Kvin­der­nes hånd­bold-VM er slut. Fa­cit blev, at Dan­mark pla­ce­re­de sig uden for me­dal­je­ra­ek­ken som num­mer seks, men er med, når der i marts er kva­li­fi­ka­tion til OL 2016 i Rio de Ja­neiro.

Un­der­vejs i VM-tur­ne­rin­gen har man iføl­ge tra­e­ner Mar­tin Al­bert­sen la­ert føl­gen­de om det dan­ske kvin­delands­hold.

»Vi er nok den VM-na­tion, der har ro­det mest i va­er­k­tøjskas­sen un­der tur­ne­rin­gen. Ved ind­gan­gen til den var San­dra Toft og Rik­ke Skov første­valg på plad­sen som må­l­vog­ter og for­svars­ge­ne­ral. Men ved ud­gan­gen har Rik­ke Poul­sen og Per­nil­le Holms­gaard over­ta­get rol­ler­ne. Det vi­ser, at hie­rar­ki­et ik­ke var på plads fra start.« »I den dan­ske lejr har man un­der VM slå­et på, at det var kol­lek­ti­vet, der skul­le stå di­stan­cen, hvis VM­del­ta­gel­sen skul­le bli­ve en suc­ces. Jeg sy­nes, at det er en for­kert tan­ke­gang. VM har vist, at der skal ene­re til for at af­gø­re de ta­et­te kam­pe. Vi skal dyr­ke in­di­vi­du­a­li­ster­ne no­get me­re. Og dem har vi ik­ke mindst i An­ne Mette Han­sen, Tri­ne Øster­gaard, Li­ne Jør­gen­sen og Sti­ne Jør­gen­sen.« »I man­ge af Danmarks VM-kam­pe blev hol­dets an­grebs­spil iso­le­ret i mid­ten. Først i tur­ne­rin­gens slut­fa­se blev det bredt ud. Det er det spil, man pra­este­re­de mod Sve­ri­ge og Ru­ma­e­ni­en, man skal sig­te ef­ter fremad­ret­tet. Her så man play­ma­ker Kri­sti­na Kri­sti­an­sen dri­ve det dan­ske spil fremad i et højt tem­po, som mod­stan­de­ren hav­de sva­ert ved at føl­ge med i.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.