Hvad skal der ske nu, Klavs B

BT - - VM I DANMARK -

EKARAKTERBOGEN N SJET­TE­PLADS. FEM sej­re og fi­re ne­der­lag (jeg til­la­der mig at no­te­re kvart­fi­na­len mod Ru­ma­e­ni­en som et ne­der­lag, selv­om den end­te uaf­gjort i or­di­na­er spil­le­tid). Ad­gang til OL-kva­li­fi­ka­tio­nen. Og det dår­lig­ste dan­ske VM-re­sul­tat si­den 2007, hvor lands­hol­det ik­ke var kva­li­fi­ce­ret. Det er fa­cit på bund­linj­en for Dan­mark ef­ter det­te VM på hjem­me­ba­ne.

Fa­ste la­e­se­re af dis­se spal­ter vil vi­de, at jeg stemp­ler det dan­ske VM som en skuf­fel­se, for­di en plads i se­mi­fi­na­ler­ne ef­ter min me­ning var kra­vet for at kal­de det en suc­ces.

To sej­re i pla­ce­rings­kam­pe­ne, og den fem­te­plads, det vil­le re­sul­te­re i, kun­ne dog ha­ve sør­get for, at lands­hol­det var kom­met af­sted fra hånd­bold­fe­sten i Boxen med en – trods alt – no­gen­lun­de for­nuf­tig for­nem­mel­se.

Men nu bli­ver det i ste­det med en dår­lig smag i mun­den og mas­ser af fru­stra­tio­ner, ef­ter de på forun­der­lig vis smed en stor fø­ring va­ek mod Rusland. En dår­lig indstil­ling i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg blev ska­eb­nesvan­gert for dan­sker­ne, som tab­te de før­ste seks mi­nut­ter af an­den halv­leg med 0-6. »DET NYT­TER IK­KE no­get, at vi kom­mer ind med så­dan en indstil­ling! Vi sja­sker rundt med af­le­ve­rin­ger og pis og lort,« for­søg­te Klavs Bruun sig med en op­sang i en hur­tig timeout, men li­ge lidt hjalp det.

Spil­ler­ne var slå­et op i ba­nen, og det end­te i et dansk kollaps, som ik­ke kan und­gå at far­ve ind­tryk­ket af et dansk VM, der i for­vej­en alt­så ik­ke just var ro­sen­rødt.

Og det må ae­r­gre land­stra­e­ne­ren enormt, at Dan­mark kom­mer ud af VM på den her må­de. Han er selv­føl­ge­lig sta­dig mest af alt ir­ri­te­ret over, at dan­sker­ne kik­se­de se­mi­fi­na­len, men for hel­heds­ind­tryk­kets skyld, for de tro­fa­ste fans i Boxen, for si­ne eg­ne am­bi­tio­ner og sit eget ego hav­de Klavs Bruun Jør­gen­sen in­der­ligt øn­sket sig en sejr over Rusland at slut­te af på. Va­er sik­ker på det. Og va­er sik­ker på, at tem­pe­ra­men­tet ko­ger in­den i land­stra­e­ne­ren, ef­ter det ik­ke lyk­ke­des. NU ER SPØRGS­MÅ­LET så, hvad Klavs Bruun gør ef­ter den­ne slut­run­de. For hvad har han egent­lig la­ert om si­ne spil­le­re i de godt to uger, de har va­e­ret i VM-ak­tion? Hvis vi hur­tigt lø­ber spil­ler­nes pra­e­sta­tio­ner igen­nem, er der klart fle­re in­di­vi­du­el­le mi­nus­ser end plus­ser. Men lad os da trods alt be­gyn­de med det po­si­ti­ve.

Sti­ne Jør­gen­sen har få­et sit de­fi­ni­ti­ve gen­nem­brud på lands­hol­det. Det sam­me har un­ge An­ne Mette Han­sen, der virkelig har de­mon­stre­ret, hvor­for der har knyt­tet sig sto­re for­håb­nin­ger til hen­de si­den en me­get ung al­der. Per­nil­le Holms­gaard er ble­vet bed­re og bed­re som for­svars­styrkvin­de. Sti­ne Bod­holt er vok­set i lø­bet af tur­ne­rin­gen i de­fen­si­ven, men der mang­ler sta­dig me­get of­fen­sivt. OG SÅ TIL det dår­li­ge. Helt over­ord­net har for man­ge nøg­le­spil­le­re svin­get i ni­veau og ik­ke le­vet op til for­vent­nin­ger­ne. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen har ik­ke kon­ti­nu­er­ligt pra­este­ret på højt ni­veau, har brudt af­ta­ler om op­sa­et­nin­gen af an­grebs­spil­let, og har sam­let set skuf­fet. Det vid­ner spil­le­ti­den til Sti­ne Jør­gen­sen som play­ma­ker og­så om. Li­ne Jør­gen­sen har – for­ment­lig på grund af si­ne ska­despro­ble­mer – ik­ke va­e­ret den hegns­pa­el på det dan­ske hold, som hun skul­le ha­ve va­e­ret. Det sam­me gør sig ga­el­den­de for Lou­i­se Bur­gaard.

Mette Grav­holt har vel re­elt kun top­pra­este­ret i kvart­fi­na­len mod Ru­ma­e­ni­en. Rik­ke Skov fun­ge­re­de ik­ke som ge­ne­ral i for­sva­ret. Tri­ne Øster­gaard har va­e­ret det mest po­si­ti­ve indslag fra de dan­ske flø­je, som over en bred kam har un­der­pra­este­ret.

Selv­om Rik­ke Poul­sen slut­te­de godt af, har hver­ken hun el­ler San­dra Toft le­ve­ret på det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.